SFS 2007:238 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

070238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438)

dels att 4 kap. skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 3 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas ett nytt kapitel, 4 kap., av följande

lydelse.

1 kap.

3 §

1

Följande fartområden skall finnas.

1 Senaste lydelse 2004:438.

Fartområde A:

Annat fartområde än fartområde B, C, D eller E.

Fartområde B:

Ett fartområde som vid medelvattenstånd sträcker sig
högst 20 nautiska mil från en strandlinje där nödställda
kan ta sig i land.

Fartområde C:

Ett fartområde där sannolikheten för en signifikant våg-
höjd som överstiger 2,5 meter är mindre än 10 procent
under en ettårsperiod för åretrunttrafik eller under en be-
gränsad period av året för trafik endast under den perio-
den. Området får varken sträcka sig längre än 15 nau-
tiska mil från en skyddad plats eller längre än 5 nautiska
mil (vid medelvattenstånd) från en strandlinje där nöd-
ställda kan ta sig i land.

Fartområde D:

Ett fartområde där sannolikheten för en signifikant våg-
höjd som överstiger 1,5 meter är mindre än 10 procent
under en ettårsperiod för åretrunttrafik eller under en be-
gränsad period av året för trafik endast under den perio-
den. Området får varken sträcka sig längre än 6 nautiska
mil från en skyddad plats eller längre än 3 nautiska mil
(vid medelvattenstånd) från en strandlinje där nödställda
kan ta sig i land.

SFS 2007:238

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:238

4 kap. Bemanning

Allmänna bestämmelser

1 §

Med fiskefartyg, handelsfartyg, traditionsfartyg, höghastighetsfartyg,

snabba fartyg, inre fart, närfart och godkänd utbildning förstås detsamma
som i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal.

2 §

Befälhavaren på ett fiskefartyg med en bruttodräktighet av minst 20,

ett handelsfartyg eller ett traditionsfartyg skall vara medborgare i ett land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och ha fyllt 20 år.

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om

undantag från första stycket.

3 §

All sjöpersonal skall före påmönstring ha fullgjort godkänd förtrogen-

hetsutbildning. Utbildningen skall dokumenteras av befälhavaren. En kopia
av dokumentationen skall snarast skickas till fartygets redare.

Första stycket gäller inte fiskefartyg. Den som tjänstgör på ett fiskefartyg

skall ha ett certifikat om genomgången godkänd säkerhetsutbildning för fis-
kefartyg.

4 §

All sjöpersonal som ingår i fartygets säkerhetsbesättning eller regleras

genom föreskrifter om bemanning för fartyg som inte skall ha säkerhetsbe-
sättning (bemanningsföreskrifter) skall ha fullgjort godkänd utbildning i
grundläggande säkerhet (basic safety) och ha tillräckliga språkkunskaper för
att kunna förstå och vidarebefordra säkerhetsinformation.

Första stycket gäller även för övrig sjöpersonal som har arbetsuppgifter

som kan antas påverka det egna eller omgivande fartygs säkerhet eller den
omgivande miljön.

Första och andra styckena gäller inte fiskefartyg.

5 §

Redaren skall se till att befälhavaren får sådana skriftliga instruktioner

att all nyanställd personal får de kunskaper om fartyget, dess utrustning, de
rutiner som rör driften, säkerheten, vakthållningen och miljön som är nöd-
vändiga för att denna personal på ett korrekt sätt skall kunna utföra tilldelade
arbetsuppgifter.

Fartområde E:

Ett fartområde som omfattar hamnar, floder, kanaler, in-
sjöar och de områden i skärgård som erbjuder sjölä från
påverkan av vågor från öppna havet samt skärgårdar i
Vänern och Vättern. Området omfattar även skyddade
fjärdar där den signifikanta våghöjden inte överstiger
0,5 meter under mer än 10 procent av en ettårsperiod.
Under perioden den 1 juni till och med den 31 augusti
ingår öppna passager i ett i övrigt skyddat skärgårdsom-
råde. Passagens oskyddade sträcka får inte vara större än
en distansminut och den signifikanta våghöjden får inte
överstiga 0,5 meter under mer än 10 procent av den peri-
oden.

background image

3

SFS 2007:238

6 §

Redaren skall se till att befälhavaren får skriftliga instruktioner om de

rutiner som skall följas så att kraven enligt bestämmelserna i 3 och 4 §§ upp-
fylls.

7 §

Redaren eller befälhavaren utfärdar intyg om genomgången förtrogen-

hetsutbildning enligt 3 § första stycket.

8 §

Sjöpersonal med ansvar för att leda brandbekämpning ombord skall

inneha certifikat i avancerad brandbekämpning. Detta gäller inte fiskefartyg.

9 §

Sjöpersonal med ansvar för sjukvården ombord skall ha certifikat som

sjukvårdare.

10 §

Sjöpersonal som upprätthåller befattning ombord på höghastighets-

fartyg skall inneha den specialbehörighet som krävs för den aktuella befatt-
ningen.

11 §

På fartyg där det bedrivs utbildning i sjömansskap och som medför

fler än tolv elever i mer vidsträckt fart än inre fart skall befälhavaren, över-
styrman, teknisk chef, förste fartygsingenjör och annan sjöpersonal med di-
rekt ansvar för eleverna i nödsituationer inneha specialbehörighet för kris-
hantering.

Personal som skall bistå eleverna i nödsituationer ombord på sådana far-

tyg som avses i första stycket och som förs i inre fart och mer vidsträckt fart
skall ha genomgått godkänd utbildning i kontroll av folkmassor (crowd ma-
nagement training).

12 §

Befälhavaren och styrmän som upprätthåller befattning ombord på

snabba fartyg skall ha certifikat för att handha sådana fartyg.

13 §

Befälhavaren på ett fiskefartyg med största längd om minst 12 meter

sysselsatt i närfart eller mer vidsträckt fart skall ha specialbehörighet för fis-
kefartyg.

14 §

En teknisk chef är skyldig att se till att befälhavaren har tillgång till

sådana uppgifter som rör en teknisk chefs ansvarsområde och som behövs
för att fartyget skall framföras på ett säkert sätt.

15 §

Befälhavaren och ombordanställda skall se till att de innehar för

tjänsten nödvändiga och giltiga behörighetsbevis, certifikat och övriga intyg
och att dessa inte upphör att gälla under tjänstgöringen ombord.

16 §

Redaren skall föra ett register över all anställd sjöpersonals utbild-

ning, behörighet, relevanta arbetserfarenhet och medicinska status samt
hålla registret lättillgängligt för kontroll.

Vakthållning

17 §

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om vakthållningen på fartyg.

background image

4

SFS 2007:238

Syn och hörsel

18 §

Besättningsmedlemmarna på handelsfartyg, traditionsfartyg och fis-

kefartyg skall uppfylla de krav på syn och hörsel som anges i Sjöfartsverkets
föreskrifter meddelade med stöd av förordningen (1979:38) om läkarintyg
för sjöfolk. Att kraven är uppfyllda skall styrkas med ett läkarintyg som inte
får vara äldre än 4 år.

Säkerhetsbesättning

Allmänna bestämmelser om säkerhetsbesättning

19 §

När ett fartygs säkerhetsbesättning bestäms skall det särskilt beaktas

hur arbetet på fartyget är organiserat, vad som enligt lag eller avtal gäller om
personalens ordinarie arbetstid och, när det gäller fartyg med passagerarfar-
tygscertifikat, om tillräcklig personal finns för att sköta livbåtar, livflottar
och annan livräddningsutrustning.

Under en resa som vid normala förhållanden kräver mer än tolv timmars

oavbruten gång, skall fartyget ha så stor besättning att den kan delas in i det
antal vakter som behövs. Detsamma gäller även i andra fall när resan är så-
dan att arbetet måste delas in i skift.

Under en resa får fartyget inte ha mindre besättning än att tillräcklig per-

sonal kan avdelas för intendenturtjänsten.

Om fartyget enligt gällande föreskrifter skall vara utrustat med telean-

läggning, skall personal också finnas för att anläggningen skall kunna an-
vändas på behörigt sätt.

När en säkerhetsbesättning bestäms skall det vidare beaktas om arbetet

ombord innebär att en befattningshavare kan utföra arbetsuppgifter inom
flera av de arbetsområden som avses i 20 §, om underhållsarbetet skall utfö-
ras av en särskild landbaserad organisation och om det ständigt måste hållas
vakt i maskinrummet.

20 §

En säkerhetsbesättning skall ha en sådan storlek och sammansättning

att fartyget får tillräcklig personal för manövrering och navigering, för drift
och övervakning av maskineriet, för sådant nödvändigt underhåll av fartyget
och dess utrustning som har betydelse för säkerheten, för brandskydds- och
livräddningstjänsten, för radiotjänsten samt för intendenturtjänsten.

21 §

För varje befattning som ingår i säkerhetsbesättningen skall den be-

hörighet och specialbehörighet anges som fordras för att utöva befattningen.

Bestämmelser om behörigheter och specialbehörigheter finns i förord-

ningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal. Om det finns särskilda
skäl, får det anges att en befattning får innehas av sjöpersonal med lägre,
högre eller annan behörighet än den som följer av nämnda förordning.

22 §

Undantag från kraven på viss behörighet eller specialbehörighet får

beslutas i fråga om en viss befattning på ett visst fartyg om det finns synner-
liga skäl för det och det inte finns anledning att anta att säkerheten äventy-
ras. Undantag får inte beslutas om det skulle strida mot någon internationell
överenskommelse som Sverige har ingått. Undantag från behörighetskraven
för en viss befattning får beslutas endast för den som är behörig att inneha

background image

5

SFS 2007:238

den närmast lägre befattningen. Om någon sådan befattning inte finns eller
om det inte finns några behörighetskrav för den, får undantag beslutas för en
person som är tillräckligt kvalificerad och erfaren.

För en befattning på ett fartyg i mer vidsträckt fart än inre fart får undan-

tag beslutas endast för en viss tid av högst sex månader.

Undantag från behörighetskrav får inte beslutas för befälhavaren och tek-

nisk chef i mer vidsträckt fart än inre fart eller, i fråga om Kustbevakningen,
närfart.

23 §

Ett beslut om undantag enligt 22 § meddelas av den myndighet som

har fastställt säkerhetsbesättningen. Ett sådant beslut får förenas med villkor
och återkallas när det finns skäl till det.

Berörda centrala organisationer för redare och ombordanställda skall få

tillfälle att yttra sig innan ett beslut om undantag fattas, om det inte är fråga
om en viss resa eller i övrigt en tillfällig avvikelse.

24 §

Ett beslut om säkerhetsbesättning för ett fartyg skall framgå av en sär-

skild handling. Handlingen skall förvaras ombord i original eller kopia.

Innehållet i ett beslut om säkerhetsbesättning skall tillkännages genom an-

slag på en lämplig plats ombord.

25 §

Av ett beslut om säkerhetsbesättning skall det framgå för vilket fart-

område beslutet gäller. Om fartyget skall användas i olika fartområden kan
säkerhetsbesättning fastställas för varje sådant område.

26 §

Ett beslut om säkerhetsbesättning gäller tills vidare. Det får dock

meddelas för viss tid om det finns särskilda skäl för det.

27 §

Ett beslut av en befälhavare enligt 3 kap. 14 § fartygssäkerhetslagen

(2003:364) skall med angivande av skälen för beslutet antecknas i skepps-
dagboken om en sådan förs, eller annars antecknas särskilt. Om det vid sam-
råd enligt 3 kap. 15 § samma lag har framförts en avvikande mening skall
också den antecknas.

Om Sjöfartsverket har meddelat beslutet om säkerhetsbesättning skall be-

fälhavaren genast underrätta verket om sitt beslut och skälen för det samt av-
vikande mening som förts fram vid samrådet.

Farlig last

28 §

Om det skall finnas befattningshavare med specialbehörighet att ha

hand om visst slag av farlig last på fartyget skall det anges i beslutet om sä-
kerhetsbesättning. Detta gäller också för fartyg som släpar eller skjuter farlig
last.

29 §

Befälhavaren, teknisk chef, överstyrman, förste fartygsingenjör och

varje annan person med direkt ansvar för lastning, lossning eller annan last-
hantering på ett oljetankfartyg, kemikalietankfartyg eller gastankfartyg skall
ha specialbehörighet för oljelasthantering, kemikalielasthantering respektive
gaslasthantering.

background image

6

SFS 2007:238

Annan personal med särskilda arbetsuppgifter och särskilt ansvar i fråga

om last och lastutrustning på tankfartyg skall ha genomgått godkänd utbild-
ning för dessa arbetsuppgifter.

På ett torrlastfartyg skall det finnas befattningshavare med specialbehö-

righet för torrlasthantering, om Sjöfartsverket med hänsyn till lastens farlig-
het och mängd föreskriver det.

Passagerar- och roropassagerarfartyg

30 §

På ett passagerarfartyg i närfart eller mer vidsträckt fart skall det fin-

nas det antal befattningshavare med certifikat för att handha räddningsfar-
koster och beredskapsbåtar som Sjöfartsverket bestämmer.

Fartygets befälhavare skall utse en befälhavare för varje livbåt och en

ställföreträdare för honom eller henne bland dem som har certifikat för att
handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.

På snabba beredskapsbåtar skall det finnas det antal befattningshavare

som Sjöfartsverket bestämmer. Befattningshavarna skall inneha föreskrivet
certifikat och ha fullgjord godkänd utbildning.

För varje kranflottestation ombord skall det utses dels en kranskötare, dels

en person som hjälper honom eller henne. Dessa skall ha genomgått särskild
utbildning för detta.

För varje motorlivbåt skall det finnas en person som kan sköta motorn.
För varje livbåt som har radiotelefonstation eller strålkastare skall det fin-

nas en person som kan sköta denna utrustning.

31 §

Sjöpersonal som tjänstgör på passagerar- och roropassagerarfartyg

skall ha fullgjort godkänd utbildning för tjänstgöring på sådana fartyg enligt
andra och tredje stycket, samt behärska engelska och, om fartyget trafikerar
Skandinavien, ett skandinaviskt språk.

På sådant fartyg som går i närfart eller mer vidsträckt fart, och på sådant

fartyg med tillåtet passagerarantal överstigande 500 i inre fart, skall

a) personal som enligt mönstringslistorna skall bistå passagerare i nödsi-

tuationer ombord ha genomgått utbildning i kontroll av folkmassor (crowd
management training),

b) befälhavaren, befäl och annan personal som tilldelats bestämda arbets-

uppgifter och särskilt ansvar för säkerheten ombord ha genomgått förtrogen-
hetsutbildning (familiarization training) utöver vad som anges i 3 §,

c) personal som direkt betjänar passagerare i passagerarutrymmen om-

bord ha genomgått säkerhetsutbildning,

d) befälhavaren, överstyrman och varje annan person som tilldelats direkt

ansvar för passagerares ombord- och landstigning ha genomgått godkänd ut-
bildning i passagerarsäkerhet, och

e) befälhavaren, överstyrman, teknisk chef, förste fartygsingenjör och

varje annan person som tilldelats direkt ansvar för passagerares ombord- och
landstigning, lastning, lossning eller säkring av last eller stängning av skrov-
öppningar ha genomgått utbildning i passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och
skrovhållfasthet.

På sådant fartyg med ett tillåtet passagerarantal om högst 500 i inre fart

skall

background image

7

SFS 2007:238

a) befälhavaren, befäl och annan personal, som enligt fartygets säkerhets-

planer skall bistå passagerare i nödsituationer, ha genomgått en utbildning i
passagerarsäkerhet, mönstringsrutiner och kommunikation, och

b) befälhavaren, befäl och annan personal med direkt ansvar för passage-

rares ombord- och ilandstigning, lastning, lossning eller säkring av last ha
genomgått en utbildning i lastsäkerhet och skrovintegritet.

32 §

På alla passagerar- eller roropassagerarfartyg i mer vidsträckt fart än

inre fart, samt på alla sådana fartyg i inre fart med ett passagerarfartygscerti-
fikat överstigande 100 passagerare, skall befälhavaren, överstyrman, teknisk
chef, förste fartygsingenjör och annan sjöpersonal med direkt ansvar för pas-
sagerare i nödsituationer inneha specialbehörighet för krishantering.

Livflottar

33 §

För livflottar som inte finns på en kranflottestation skall det finnas en

person som är väl förtrogen med handhavandet och skötseln av sådana flot-
tar.

Bemanningsföreskrifter

34 §

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om bemanning för fartyg som

inte skall ha säkerhetsbesättning (bemanningsföreskrifter).

För fartyg som ägs eller brukas av svenska staten skall vad som föreskrivs

i 3 kap. 12 § andra stycket fartygssäkerhetslagen (2003:364) om säkerhets-
besättning tillämpas när det gäller bemanningsföreskrifter. Kustbevakningen
behöver dock inte samråda när den i ett visst fall medger undantag från be-
manningsföreskrifter för dess fartyg.

35 §

Befattningshavares antal och deras behörighet behöver anges i be-

manningsföreskrifterna bara om det är nödvändigt ur säkerhetssynpunkt. I
sådant fall gäller bestämmelserna i 17�20 och 22 §§.

Besättningslista

36 §

Ombordvarande personal skall antecknas i en besättningslista. Befäl-

havaren och redaren skall se till att listan förvaras ombord på fartyget och i
land och sparas ombord på fartyget eller i land i minst tre år. Befälhavaren
och redaren skall se till att listan är ordnad så att den aktuella besättningen
vid varje tidpunkt lätt kan utläsas och hålla den tillgänglig för tillsynsmyn-
digheten.

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om

undantag från kraven i första stycket om det finns särskilda skäl.

37 §

Befälhavare eller redare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter

mot bestämmelsen i 36 § första stycket döms till böter.

background image

8

SFS 2007:238

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

�vriga bestämmelser

38 §

Medgivande enligt 3 kap. 16 § andra stycket fartygssäkerhetslagen

(2003:364) lämnas av Sjöfartsverket.

Sjövartsverket får meddela föreskrifter om
1. fartygs bemanning,
2. att säkerhetsbesättning skall fastställas även för andra fartyg än sådana

som avses i 3 kap. 10 § samma lag,

3. krav i fråga om den bemanning som behövs från sjösäkerhetssynpunkt

(bemanningsföreskrifter) för fartyg som inte skall ha säkerhetsbesättning en-
ligt 3 kap. 10 § samma lag, och

4. avgifter till staten för utfärdande av behörighetsbevis och för andra be-

slut som avser rätt att föra fartyg eller tjänstgöra på fartyg.

39 §

Sjöfartsverket får i särskilda fall fastställa säkerhetsbesättning eller

meddela bemanningsföreskrifter för andra fartyg än de som avses i 3 kap.
10 § första stycket fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)