SFS 2007:239 Förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

070239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mönstringsförordningen (1984:831);

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver att i 1 och 3

a

§§ mönstringsförordningen

(1984:831) orden ”förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöperso-
nal” skall bytas mot ”förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöperso-
nal”.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:239

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007