SFS 2007:241 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

070241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 5 §§ hälso- och sjukvårds-

lagen (1982:763)

2 skall ha följande lydelse.

3 §

3

Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som

är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt
16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom lands-
tinget. Även i övrigt skall landstinget verka för en god hälsa hos hela befolk-
ningen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som
inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts
utgör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en

kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje styck-
ena.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

som landstinget ansvarar för enligt denna lag och skall därvid ange de sär-
skilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myn-
dighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas
till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild indi-
vid.

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkrings-

kassan och länsarbetsnämnden om att inom ramen för landstingets uppgifter
enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av till-
gängliga resurser. Landstinget skall bidra till finansieringen av sådan verk-
samhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får landstinget delta i fi-
nansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller länsarbetsnämnden.
Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter
som behövs för att granska verksamheten.

5 §

4

För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning skall

det finnas sjukhus. Vård som ges under intagning benämns sluten vård. An-

1 Prop. 2006/07:52, bet. 2006/07:SoU11, rskr. 2006/07:152.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2005:534. Ändringen innebär att fjärde och femte styckena upphävs.

4 Senaste lydelse 2005:534.

SFS 2007:241

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:241

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

nan hälso- och sjukvård benämns öppen vård. Primärvården skall som en del
av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller
patientgrupper svara för befolkningens behov av sådan grundläggande medi-
cinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som
inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild
kompetens.

Landstinget skall organisera primärvården så att alla som är bosatta inom

landstinget får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt. En sådan
läkare skall ha specialistkompetens i allmänmedicin. Landstinget får inte be-
gränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)