SFS 2007:244 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

070244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 43 §§ lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård skall ha följande lydelse.

4 §

2

Ett beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning för tvångsvård får

inte fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har utfärdats, av vilket det fram-
går att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångsvård av
patienten är uppfyllda. Vårdintyget skall grundas på en särskild läkarunder-
sökning.

En undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns skälig an-

ledning till det. Undersökningen utförs av en legitimerad läkare. Om under-
sökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas om
hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast
av läkare i allmän tjänst eller av läkare som enligt avtal med landstinget har
till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg.

43 §

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 c § eller 4 §

första och tredje styckena sekretesslagen (1980:100) skall utan hinder av
sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om en patient som behövs för att
chefsöverläkarens åligganden enligt denna lag skall kunna fullgöras. Det-
samma gäller uppgifter om en patient som behövs för en sakkunnigs upp-
drag eller ett yttrande av Socialstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr.2006/07:153.

2 Senaste lydelse 2005:373.

SFS 2007:244

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007