SFS 2007:247 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

070247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:2041) om särskild
personutredning i brottmål, m.m.;

utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1991:2041) om särskild

personutredning i brottmål, m.m. skall ha följande lydelse.

8 §

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 c § eller 4 §

första och tredje styckena sekretesslagen (1980:100) skall det utan hinder av
sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om en misstänkt som behövs för ett
läkarintyg enligt 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

SFS 2007:247

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007