SFS 2007:249 Lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

070249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1152) om handel med
läkemedel m.m.;

utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1996:1152) om handel

med läkemedel m.m. skall ha följande lydelse.

4 §

2

Detaljhandel med följande varor får, om inte annat följer av denna lag,

bedrivas endast av staten eller av juridisk person i vilken staten har ett be-
stämmande inflytande:

1. läkemedel eller varor som godkänts för försäljning eller omfattas av ett

erkännande av ett godkännande enligt 5 § första stycket läkemedelslagen
(1992:859),

2. läkemedel för vilka tillstånd till försäljning lämnats enligt 5 § tredje

stycket läkemedelslagen, och

3. läkemedel som godkänts för försäljning av Europeiska gemenskapernas

kommission eller Europeiska unionens råd.

Regeringen bestämmer av vem och på vilka villkor sådan handel får be-

drivas.

Detaljhandel med godkända naturläkemedel och läkemedel som är god-

kända som vissa utvärtes läkemedel får bedrivas även av annan. Vid tillämp-
ning av första stycket skall ett läkemedel som registrerats enligt läkemedels-
lagen inte anses som godkänt för försäljning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

2 Senaste lydelse 2006:256.

SFS 2007:249

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

3 SFS 2007:231–264

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007