SFS 2007:251 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

070251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 7 § smittskyddslagen

(2004:168) skall ha följande lydelse.

8 kap.

7 §

När muntlig förhandling hålls i mål om isolering enligt 5 kap. 1 § eller

fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § skall länsrätten höra lämplig sakkunnig,
om det inte är uppenbart obehövligt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen skall

för viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten.

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 7 kap. 1 c § eller 4 § första

och tredje styckena sekretesslagen (1980:100) skall utan hinder av sekretes-
sen lämnas ut sådana uppgifter om den smittade som behövs för en sakkun-
nigs uppdrag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

SFS 2007:251

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007