SFS 2007:252 Lag om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid

070252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av
fängelse på livstid;

utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (2006:45) om omvand-

ling av fängelse på livstid skall ha följande lydelse.

11 §

Sådana uppgifter om den dömde som behövs för genomförandet av

en utredning enligt 10 § skall lämnas ut från en verksamhet där sekretess an-
nars gäller enligt 7 kap. 1 c §, 4 § första och tredje styckena eller 21 § sekre-
tesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

SFS 2007:252

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007