SFS 2007:253 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

070253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patentkungörelsen (1967:838);

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:838)

1

dels att 47 a § skall ha följande lydelse,
dels att bilagan till kungörelsen skall ha följande lydelse.

47 a §

2

I ärenden om tilläggsskydd skall avgifter betalas med de belopp

som anges i avdelning D i bilagan till denna kungörelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

2 Senaste lydelse 1997:42.

SFS 2007:253

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:253

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga

3

Avgiftslista

Avdelning D

Kronor

Avgift för ansökan om tilläggsskydd enligt 105 § första
stycket patentlagen ............................................................................

5 000

Avgift för ansökan om

förlängd giltighetstid för ett

tilläggsskydd enligt 105 § första stycket patentlagen .............................

3 000

Årsavgifter för tilläggsskydd enligt 105 § andra stycket patentlagen,
för varje påbörjat år ............................................................................ 10 000

3 Senaste lydelse 2006:1067.