SFS 2007:254 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

070254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 11 och 12 §§ förordningen (1991:1472) om

psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård skall ha följande lydelse.

11 §

1

På begäran av en

utländsk medborgare skall underrättelse lämnas

till hans eller hennes hemlands konsulat enligt lagen (1989:152) om
underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten.

Om en medborgare i Japan, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Schweiz

eller Ungern tas in på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk tvångsvård,
skall Utrikesdepartementet omedelbart underrättas. Detsamma gäller när
tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården upphör eller om patienten
avlider på vårdinrättningen.

Den myndighet som har begärt verkställighet av beslut som avses i 29 §

första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 17 § första
eller andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall under-
rättas om att tvångsvården kan upphöra och ges tillfälle att hämta patienten.

I fall då den rättspsykiatriska vården är förenad med särskild utskrivnings-

prövning skall chefsöverläkaren underrätta patientens hemlands ambassad
eller konsulat om att avvisning, utvisning, överlämnande eller utlämning till
hemlandet kommer att verkställas och att den rättspsykiatriska vården kom-
mer att upphöra.

12 §

2

Socialstyrelsen får besluta att sända hem en patient, som är utländsk

medborgare och som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångs-
vård, på begäran av patienten eller chefsöverläkaren. Ett sådant beslut får
meddelas under förutsättning att patienten tas emot i sitt hemland och kan
antas få tillfredsställande vård där. Om begäran inte har gjorts av chefsöver-
läkaren skall denne höras i ärendet.

En patient får inte sändas hem annat än på egen begäran, om patienten kan

anses ha fast anknytning till Sverige på grund av att han eller hon varit bosatt
här under en längre tid eller har anhöriga här. En patient får inte heller sän-
das hem, om någon annan särskild omständighet talar emot detta. Om pa-
tienten påstår att han eller hon är politisk flykting får patienten sändas hem
endast om Migrationsverket medgett det.

1 Senaste lydelse 2003:1182.

2 Senaste lydelse 2000:404.

SFS 2007:254

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:254

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Polismyndigheten skall på begäran av Socialstyrelsen lämna den hjälp

som behövs för att verkställa hemsändandet.

Vid hemsändande av medborgare i en stat med vilken särskild överens-

kommelse i ämnet träffats, skall chefsöverläkaren på begäran överlämna en
kopia av patientens journal till Utrikesdepartementet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)