SFS 2007:255 Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

070255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:687) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:687) om läkeme-

delsförmåner m.m.

dels att 12 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 § skall utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2007:255

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007