SFS 2007:257 Förordning om ändring i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning

070257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:778) om placering
av fondmedel under Kammarkollegiets
förvaltning;

utfärdad den 26 april 2007.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1987:778) om place-

ring av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning skall ha följande ly-
delse.

3 §

1

Medlen skall placeras i

1. fordringar hos Riksbanken eller Riksgäldskontoret, eller bankföretag

som driver verksamhet i Sverige,

2. skuldförbindelser med låg kreditrisk, vilka har utfärdats av emittent

med hemvist i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt sam-
arbete och utveckling (OECD),

3. sådana aktier, förlagsbevis, konvertibla skuldebrev och skuldebrev för-

enade med optionsrätt till nyteckning som är inregistrerade vid en svensk
börs,

4. andelar i värdepappersfonder som avses i lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma lag, och

5. andra svenska finansiella instrument, som med hänsyn till sin art och

till den säkerhet som de erbjuder kan anses jämförliga med någon av de fi-
nansiella instrument som anges vid 3 och 4.

För att hantera de valutakursändringar som påverkar förvaltningens resul-

tat får medlen också placeras i derivatinstrument med sådana underliggande
tillgångar som är tillåtna enligt denna förordning. Placeringen skall göras i
enlighet med bestämmelserna i 13 § förordningen (2006:1097) om statliga
myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

4 §

2

Sådana finansiella instrument som anges i 3 § första stycket 3–5 och

andra stycket får

– utgöra högst sextio procent av de förvaltade tillgångarnas bokförda

värde,

– till högst tio procent av sitt marknadsvärde utgöras av instrument utfär-

dade av samma person.

1 Senaste lydelse 2004:79.

2 Senaste lydelse 1998:141.

SFS 2007:257

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:257

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)