SFS 2007:260 Förordning om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

070260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behandling av personuppgifter i
Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet
och militära säkerhetstjänst;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning finns föreskrifter i fråga om sådan behandling av
personuppgifter som omfattas av lagen (2007:258) om behandling av per-
sonuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och mili-
tära säkerhetstjänst. Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma innebörd och tillämpningsområde som i den lagen.

Uppgiftssamlingar

Försvarsunderrättelseverksamhet

2 § Vid Försvarsmakten får det finnas uppgiftssamlingar för försvarsun-
derrättelseverksamhet. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla uppgifter
som behövs för att Försvarsmakten skall kunna fullgöra uppgifter enligt la-
gen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet.

En uppgiftssamling för försvarsunderrättelseverksamhet får endast inne-

hålla

1. identifieringsuppgifter,
2. uppgifter om de omständigheter och händelser som ger anledning att

anta att den registrerade har betydelse för försvarsunderrättelseverksam-
heten, och

3. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om

en uppgiftslämnares trovärdighet.

Militär säkerhetstjänst

3 § Vid Försvarsmakten får det finnas uppgiftssamlingar för säkerhetsun-
derrättelsetjänst. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla uppgifter som är
nödvändiga för att upptäcka och klarlägga säkerhetshotande verksamhet
som riktas mot Försvarsmakten och dess säkerhetsintressen.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för säkerhetsunderrättelsetjänst skall

gallras senast vid utgången av det tionde året efter det att behandlingen av
uppgifterna påbörjades, om inte Försvarsmakten dessförinnan har beslutat
att uppgifterna skall bevaras därför att de fortfarande behövs för det ändamål

SFS 2007:260

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:260

för vilket de behandlas. Om uppgifter bevaras med stöd av ett sådant beslut
skall de gallras eller frågan om bevarande prövas på nytt senast vid utgången
av det tionde året efter beslutet.

4 § Vid Försvarsmakten får det finnas uppgiftssamlingar för säkerhets-
skyddstjänst. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla uppgifter som är
nödvändiga för att förebygga och avvärja säkerhetshotande verksamhet som
riktas mot Försvarsmakten och dess säkerhetsintressen.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för säkerhetsskyddstjänst skall gall-

ras senast vid utgången av det tionde året efter det att behandlingen av upp-
gifterna påbörjades, om inte Försvarsmakten dessförinnan har beslutat att
uppgifterna skall bevaras därför att de fortfarande behövs för det ändamål
för vilket de behandlas. Om uppgifter bevaras med stöd av ett sådant beslut
skall de gallras eller frågan om bevarande prövas på nytt senast vid utgången
av det tionde året efter beslutet.

5 § Vid Försvarsmakten får det finnas uppgiftssamlingar för signalkon-
troll. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla uppgifter som är nödvändiga
för att förhindra obehörig insyn i och påverkan av totalförsvarets telekom-
munikations- och informationssystem.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för signalkontroll skall gallras se-

nast ett år efter att behandlingen av uppgifterna påbörjades.

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande till andra länder

6 § Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller en internatio-
nell organisation, om utlämnandet tjänar den svenska statsledningen eller det
svenska totalförsvaret. De uppgifter som Försvarsmakten lämnar till andra
länder och internationella organisationer får inte vara till skada för svenska
intressen.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

7 § Utlämnande på medium för automatiserad behandling får omfatta fler
än enstaka uppgifter, om uppgifterna lämnas ut till en annan statlig myndig-
het.

Direktåtkomst

8 § Försvarets radioanstalt får ha direktåtkomst till uppgifter i en uppgifts-
samling för försvarsunderrättelseverksamhet i den omfattning som Försvars-
makten beslutar. Tillgången till sådana uppgifter skall vara förbehållen de
personer inom Försvarets radioanstalt som på grund av sina arbetsuppgifter
behöver ha tillgång till uppgifterna.

9 § Rikspolisstyrelsen får, i den omfattning som Försvarsmakten beslutar,
ha direktåtkomst till sådana uppgifter i en uppgiftssamling för säkerhets-
skyddstjänst som avses i 1 kap. 10 § första stycket 5 lagen (2007:258) om

background image

3

SFS 2007:260

behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverk-
samhet och militära säkerhetstjänst. Tillgången till sådana uppgifter skall
vara förbehållen de personer inom Rikspolisstyrelsen som på grund av sina
arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.

Tillsyn

10 § Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2007:258) om
behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverk-
samhet och militära säkerhetstjänst.

Bemyndiganden

11 § Datainspektionen får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela fö-
reskrifter om innehållet i sådana förteckningar som anges i 4 kap. 3 § lagen
(2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvars-
underrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst.

12 § Riksarkivet får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela föreskrif-
ter om att uppgifter och handlingar som skall gallras enligt 6 kap. 1 § lagen
(2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvars-
underrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst eller denna förordning
skall bevaras.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om att uppgifter eller handlingar som

undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet.

13 § Försvarsmakten får meddela närmare föreskrifter om verkställighet
av bestämmelserna i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i
Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhets-
tjänst och denna förordning. I den utsträckning som föreskrifterna berör inte-
gritetsskyddet vid personuppgiftsbehandling skall Försvarsmakten samråda
med Datainspektionen innan föreskrifterna meddelas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007