SFS 2007:261 Förordning om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

070261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behandling av personuppgifter i Försvarets
radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning finns föreskrifter i fråga om sådan behandling av
personuppgifter som omfattas av lagen (2007:259) om behandling av per-
sonuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utveck-
lingsverksamhet. Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma innebörd och tillämpningsområde som i den lagen.

Uppgiftssamlingar

2 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för rå-
material. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla obearbetat och automa-
tiskt bearbetat material som har inhämtats i försvarsunderrättelseverksam-
heten och utvecklingsverksamheten.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för råmaterial skall gallras senast

vid utgången av det tredje året efter det att behandlingen av uppgifterna på-
börjades, om inte Försvarets radioanstalt dessförinnan har beslutat att upp-
gifterna skall bevaras därför att de fortfarande behövs för det ändamål för
vilket de behandlas. Om uppgifter bevaras med stöd av ett sådant beslut
skall de gallras eller frågan om bevarande prövas på nytt senast vid utgången
av det tredje året efter beslutet.

3 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för analy-
ser. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla analysresultat samt bearbet-
nings- och rapportunderlag.

4 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för under-
rättelser. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla färdiga underrättelserap-
porter.

5 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för infor-
mation om signalmiljön. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla informa-
tion och tekniska parametrar som rör signalmiljön.

SFS 2007:261

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:261

Personuppgifter i en uppgiftssamling för information om signalmiljön

skall gallras senast vid utgången av det första året efter det att behandlingen
av uppgifterna påbörjades, om inte Försvarets radioanstalt dessförinnan har
beslutat att uppgifterna skall bevaras därför att de fortfarande behövs för det
ändamål för vilket de behandlas. Om uppgifter bevaras med stöd av ett så-
dant beslut skall de gallras eller frågan om bevarande prövas på nytt senast
vid utgången av det första året efter beslutet.

6 § Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för infor-
mation om företeelser mot vilka signalspaningen inriktas. Uppgiftssamling-
arna får endast innehålla sådan information om signalspaningsobjekt som är
nödvändig för att verkställa inriktningar av signalspaningen.

Personuppgifter i en uppgiftssamling för information om företeelser mot

vilka signalspaningen inriktas skall gallras senast vid utgången av det tredje
året efter det att behandlingen av uppgifterna påbörjades, om inte Försvarets
radioanstalt dessförinnan har beslutat att uppgifterna skall bevaras därför att
de fortfarande behövs för det ändamål för vilket de behandlas. Om uppgifter
bevaras med stöd av ett sådant beslut skall de gallras eller frågan om beva-
rande prövas på nytt senast vid utgången av det tredje året efter beslutet.

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande till andra länder

7 § Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller en internatio-
nell organisation, om utlämnandet tjänar den svenska statsledningen eller det
svenska totalförsvaret. De uppgifter som Försvarets radioanstalt lämnar till
andra länder och internationella organisationer får inte vara till skada för
svenska intressen.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

8 § Utlämnande på medium för automatiserad behandling får omfatta fler
än enstaka uppgifter, om uppgifterna lämnas ut till en annan statlig myndig-
het.

Direktåtkomst

9 § Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen, Inspektionen för strategiska
produkter, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut, Krisberedskapsmyndigheten och Tullverket får ha direkt-
åtkomst till uppgifter i en uppgiftssamling för underrättelser i den omfatt-
ning som Försvarets radioanstalt beslutar. Tillgången till sådana uppgifter
skall vara förbehållen de personer inom myndigheterna som på grund av
sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.

background image

3

SFS 2007:261

Tillsyn

10 § Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2007:259) om
behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrät-
telse- och utvecklingsverksamhet.

Bemyndiganden

11 § Datainspektionen får, efter samråd med Försvarets radioanstalt, med-
dela föreskrifter om innehållet i sådana förteckningar som anges i 4 kap. 3 §
lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radio-
anstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

12 § Riksarkivet får, efter samråd med Försvarets radioanstalt, meddela
föreskrifter om att uppgifter och handlingar som skall gallras enligt 6 kap.
1 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radio-
anstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet eller denna för-
ordning skall bevaras.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om att uppgifter eller handlingar som

undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet.

13 § Försvarets radioanstalt får meddela närmare föreskrifter om verkstäl-
lighet av bestämmelserna i lagen (2007:259) om behandling av personupp-
gifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverk-
samhet och denna förordning. I den utsträckning som föreskrifterna berör in-
tegritetsskyddet vid personuppgiftsbehandling skall Försvarets radioanstalt
samråda med Datainspektionen innan föreskrifterna meddelas.

Övriga bestämmelser

14 § Försvarets radioanstalt skall tillämpa lagen (2007:259) om behand-
ling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet och denna förordning vid all verksamhet enligt 1 och
2 §§ förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007