SFS 2007:264 Förordning om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

070264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1153) om
redovisning av studier m.m. vid universitet och
högskolor;

utfärdad den 3 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1153) om redovis-

ning av studier m.m. vid universitet och högskolor

1

dels att 1 kap. 2 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 1 kap. 3 § skall betecknas 1 kap. 2 §,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 6 §§, 3 kap. 3, 4 och 7 §§, 4 kap. 4 § samt

rubriken närmast före 3 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 3 §, av föl-

jande lydelse.

1 kap.

1 §

2 I denna förordning finns det bestämmelser om

1. registrering av uppgifter om studier inom utbildning på grundnivå,

avancerad nivå och forskarnivå vid statliga universitet och högskolor
(2 kap.),

2. rapportering av uppgifter till Statistiska centralbyrån (SCB) om studen-

ter för officiell statistik (3 kap.),

3. framställning av personalstatistik vid SCB (3 kap.), och
4. registrering av uppgifter om studie- och yrkesmeriter vid Verket för

högskoleservice (4 kap.).

Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1988:204) vid helt

eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter.

Ett universitet, en högskola, SCB och Verket för högskoleservice är

personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter i sin verksamhet.

2 § Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

3 § I denna förordning avses med

student: den som ansöker till utbildning vid en högskola, den som antas

till utbildning vid en högskola och den som bedriver studier vid högskolan,
och

1 Förordningen omtryckt 2001:1133.

2 Senaste lydelse 2005:665.

SFS 2007:264

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

2

SFS 2007:264

doktorand: en student som antas till utbildning på forskarnivå vid en hög-

skola och den som bedriver studier på forskarnivå vid högskolan.

2 kap.

1 § Varje högskola skall dokumentera uppgifter om studenter.

Varje högskola skall föra ett studieregister och där ange uppgifterna indi-

viduellt för varje student. Registret får föras med hjälp av automatiserad
behandling.

En högskola skall upprätthålla en god intern kontroll över registret, och

det skall finnas en beskrivning av hur registret förs.

Om en högskola avser att införa ett nytt system för att föra registret eller

göra väsentliga förändringar i ett befintligt system, skall högskolan samråda
dels med Ekonomistyrningsverket i syfte att säkerställa att de uppgifter i re-
gistret som ligger till grund för resurstilldelningen blir tillförlitliga, dels med
Högskoleverket och Verket för högskoleservice i syfte att säkerställa att
uppgifterna i registret uppfyller krav på kvalitet och jämförbarhet mellan
olika högskolor.

6 §

3 Uppgifter på medium för automatiserad behandling får lämnas ut från

en högskolas studieregister till

1. en annan högskola, om uppgifterna rör behörighet och underlag för

urval eller studiemeriter som en student vill tillgodoräkna sig eller åberopa i
samband med antagning till en utbildning eller utfärdande av examen,

2. Centrala studiestödsnämnden, om uppgifterna behövs för beviljande

och utbetalning av studiestöd,

3. Verket för högskoleservice eller något annat organ som biträder hög-

skolan med automatiserad behandling av ansökningar till en utbildning, om
uppgifterna behövs för att genomföra arbetet,

4. SCB, enligt bestämmelserna i denna förordning,
5. en av styrelsen för en högskola godkänd studerandekår vid högskolan,

om uppgifterna rör en students registrering på kurser och behövs för att
undersöka om han eller hon skall vara medlem i studerandekåren enligt för-
ordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid
universitet och högskolor, och

6. en student, om uppgifterna rör honom eller henne själv.

3 kap.

Uppgifter om studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3 § Registret skall innehålla uppgifter om samtliga studenter i utbildning
på grundnivå och avancerad nivå. Uppgifterna får hämtas från högskolornas
studieregister och skall omfatta följande:

1. identitetsuppgifter,
2. uppgifter om högskola, registrering på kurser per termin eller kalender-

halvår,

3. eventuellt utbildningsprogram som studenten har antagits till,

3 Senaste lydelse 2002:561.

background image

3

SFS 2007:264

4. avklarade högskolepoäng på kurser för varje termin eller kalender-

halvår,

5. för avlagd examen: examens namn och nivå, inriktning, omfattning i

högskolepoäng, datum för utfärdande av examensbevis och det huvudsak-
liga området (huvudområdet) för utbildningen för en kandidat-, magister-
eller masterexamen,

6. för varje kurs:
a) om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå,
b) kursens ämnesgrupp enligt den definition som SCB använder, utbild-

ningsområde, fördjupningsnivå enligt högskolans bedömning och kursens
omfattning i högskolepoäng,

c) kurstakt, kurstid och distributionsform,
d) den kommun eller det land där kursen huvudsakligen ges, och
e) termin då kursen ges, samt
7. för studenter som har avlagt en generell eller konstnärlig examen på

avancerad nivå: tidigare avlagd examen enligt examenskraven för den aktu-
ella examen på avancerad nivå.

4 § Följande uppgifter från andra register inom SCB får föras in i SCB:s
universitets- och högskoleregister:

1. genomgången linje, program eller kurs i gymnasieskolan, annan utbild-

ningsbakgrund samt betyg,

2. boendekommun före och efter högskolestudierna, och
3. det land där studenten har genomgått utbildning som gett behörighet till

den sökta utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå.

7 § Registret skall innehålla uppgifter om samtliga doktorander. Uppgif-
terna får hämtas från högskolornas studieregister och skall omfatta följande:

1. identitetsuppgifter,
2. datum för antagning och termin för studiernas påbörjande,
3. ämne, vetenskapsområde och högskola samt, i förekommande fall,

sådan forskarskola som regeringen bestämt,

4. terminsvis registrering och aktivitet,
5. typ av studiefinansiering,
6. tidigare utbildning som gett behörighet till utbildningen på forskarnivå,
7. högskola i Sverige eller det land där doktoranden har genomgått sådan

utbildning som avses i 6, och

8. för avlagd examen: examens namn, dess vetenskapsområde och ämne

samt datum för utfärdande av examensbevis.

Vid tillämpningen av första stycket 3 skall samtliga ämnen vid Sveriges

lantbruksuniversitet tillsammans anses utgöra ett vetenskapsområde.

4 kap.

4 §

4 Uppgifter på medium för automatiserad behandling får lämnas ut från

antagningsregistret till

4 Senaste lydelse 2005:665.

background image

4

SFS 2007:264

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. en högskola, om uppgifterna rör behörighet och underlag för urval eller

studiemeriter som en student vill tillgodoräkna sig eller åberopa i samband
med antagning till en utbildning eller utfärdande av examen,

2. Centrala studiestödsnämnden, om uppgifterna behövs för beviljande

och utbetalning av studiestöd,

3. SCB, enligt bestämmelserna i denna förordning, och
4. en student, om uppgifterna rör honom eller henne själv.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De äldre bestämmelserna skall tillämpas i fråga om uppgifter om

studenter på kurser eller motsvarande del av forskarutbildning som börjar
före den 1 juli 2007 och fortsätter därefter.

3. De äldre bestämmelserna i 3 kap. 3 § 5 skall tillämpas i fråga om upp-

gifter om examina som utfärdas efter utgången av juni 2007, om den utbild-
ning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan
eller om en student enligt punkt 5 i övergångsbestämmelserna till förord-
ningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) utnyttjat
sin rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt äldre bestäm-
melser.

4. I sådana fall som avses i 3 skall Statistiska centralbyråns universitets-

och högskoleregister innehålla uppgift om examens omfattning i både hög-
skolepoäng och poäng enligt vad som anges om examensbevis i punkt 7 i
övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:1053) om ändring i hög-
skoleförordningen (1993:100).

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)