SFS 2007:265 Förordning om upphävande av förordningen (2000:754) om motorreparationstjänsten

070265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2000:754) om
motorreparationstjänsten;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2000:754) om motorreparations-

tjänsten skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

SFS 2007:265

Utkom från trycket
den 29 maj 2007

2*

SFS 2007:265–275

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007