SFS 2007:266 Förordning om upphävande av förordningen (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen

070266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1989:205) om
byggnads- och reparationsberedskapen;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1989:205) om byggnads- och re-

parationsberedskapen skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

SFS 2007:266

Utkom från trycket
den 29 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007