SFS 2007:267 Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

070267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 28 § förordningen (2006:942) om krisbered-

skap och höjd beredskap skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

SFS 2007:267

Utkom från trycket
den 29 maj 2007

3*

SFS 2007:265–275

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007