SFS 2007:268 Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

070268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:927) med
bestämmelser för Försvarsmaktens personal;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § förordningen

(1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal skall ha föl-
jande lydelse.

2 kap.

2 §

1

Den militära personalen består av följande grupper.

1

Senaste lydelse 2004:149.

Grupp

Omfattar

1. Yrkesofficerare

Den som är anställd som militär tjänsteman i För-
svarsmakten och inte är reservofficer eller bered-
skaps- eller förstärkningssoldat.

2. Reservofficerare

Den som är anställd som militär tjänsteman i För-
svarsmakten enligt 27 § eller 30 § officersförord-
ningen (1994:882).

3. Beredskaps- och
förstärkningssoldater

Den som är anställd som militär tjänsteman i För-
svarsmakten och som inte tillhör någon av grupperna
under 1och 2.

4. Officersaspiranter

Den som är antagen till eller genomgår grundläggande
yrkesofficers- eller reservofficersutbildning.

5. Totalförsvarspliktig
personal

Totalförsvarspliktiga som enligt lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt har skrivits in eller krigsplace-
rats för tjänstgöring i Försvarsmakten och som inte
tillhör någon av grupperna under 1– 4.

6. Krigsfrivillig personal

Personal som med stöd av särskilda föreskrifter har
antagits såsom krigsfrivilliga.

7. Hemvärnsmän

Personal som ingått avtal enligt 5 § hemvärnsförord-
ningen (1997:146).

SFS 2007:268

Utkom från trycket
den 29 maj 2007

background image

2

SFS 2007:268

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 kap.

1 §

Bestämmelser om att sända en svensk väpnad styrka till ett annat land

finns i regeringsformen, lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring
utomlands och lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksam-
het. Med de begränsningar som följer av dessa bestämmelser får den som
tjänstgör vid Försvarsmakten beordras att fullgöra tjänsteuppgifter i ett annat
land.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena

Lindberg

(Försvarsdepartementet)

8. Frivillig personal

Personal som ingått avtal med Försvarsmakten enligt
4 § förordningen (1994:524) om frivillig försvars-
verksamhet.

9. Tjänstepliktig personal

Personal som antingen såsom civila tjänstemän vid
Försvarsmakten eller annars utan att tillhöra någon av
grupperna 1–8 har tagits i anspråk för tjänstgöring i
Försvarsmaktens krigsorganisation.

10. Personal i Försvars-
maktens utlandsstyrka

Personal som är anställd i utlandsstyrkan.

Grupp

Omfattar