SFS 2007:268 Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal

070268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:927) med
bestämmelser för Försvarsmaktens personal;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § förordningen

(1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal skall ha föl-
jande lydelse.

2 kap.

2 §

1

Den militära personalen består av följande grupper.

1

Senaste lydelse 2004:149.

Grupp

Omfattar

1. Yrkesofficerare

Den som är anställd som militär tjänsteman i För-
svarsmakten och inte är reservofficer eller bered-
skaps- eller förstärkningssoldat.

2. Reservofficerare

Den som är anställd som militär tjänsteman i För-
svarsmakten enligt 27 § eller 30 § officersförord-
ningen (1994:882).

3. Beredskaps- och
förstärkningssoldater

Den som är anställd som militär tjänsteman i För-
svarsmakten och som inte tillhör någon av grupperna
under 1och 2.

4. Officersaspiranter

Den som är antagen till eller genomgår grundläggande
yrkesofficers- eller reservofficersutbildning.

5. Totalförsvarspliktig
personal

Totalförsvarspliktiga som enligt lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt har skrivits in eller krigsplace-
rats för tjänstgöring i Försvarsmakten och som inte
tillhör någon av grupperna under 1� 4.

6. Krigsfrivillig personal

Personal som med stöd av särskilda föreskrifter har
antagits såsom krigsfrivilliga.

7. Hemvärnsmän

Personal som ingått avtal enligt 5 § hemvärnsförord-
ningen (1997:146).

SFS 2007:268

Utkom från trycket
den 29 maj 2007

background image

2

SFS 2007:268

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 kap.

1 §

Bestämmelser om att sända en svensk väpnad styrka till ett annat land

finns i regeringsformen, lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring
utomlands och lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksam-
het. Med de begränsningar som följer av dessa bestämmelser får den som
tjänstgör vid Försvarsmakten beordras att fullgöra tjänsteuppgifter i ett annat
land.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena

Lindberg

(Försvarsdepartementet)

8. Frivillig personal

Personal som ingått avtal med Försvarsmakten enligt
4 § förordningen (1994:524) om frivillig försvars-
verksamhet.

9. Tjänstepliktig personal

Personal som antingen såsom civila tjänstemän vid
Försvarsmakten eller annars utan att tillhöra någon av
grupperna 1�8 har tagits i anspråk för tjänstgöring i
Försvarsmaktens krigsorganisation.

10. Personal i Försvars-
maktens utlandsstyrka

Personal som är anställd i utlandsstyrkan.

Grupp

Omfattar