SFS 2007:270 Lag om upphävande av lagen (1989:899) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva

070270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1989:899) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark,
Finland, Island, Norge och Sverige beträffande
skatter på arv och på gåva;

utfärdad den 16 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (1989:899) om dubbelbe-

skattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträf-
fande skatter på arv och på gåva skall upphöra att gälla vid utgången av
augusti 2007. Den upphävda lagen skall dock oberoende av artikel 16 i av-
talet fortfarande tillämpas på arvsskatt och gåvoskatt som tas ut på grund av
dödsfall som inträffar eller gåva för vilken skattskyldighet uppkommer dess-
förinnan.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Cecilia Bohlin
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:68, bet. 2006/07:SkU14, rskr. 2006/07:148.

SFS 2007:270

Utkom från trycket
den 29 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007