SFS 2007:271 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

070271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 16 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)

dels

att 1 kap. 1 §, 6 kap. 10 och 20 §§, 9 kap. 2 § samt 10 kap. 1 och 2 §§

skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 7 a kap., av följande ly-

delse.

1 kap.

1 §

Bestämmelser om tull som skall tas ut vid import från eller export till

tredje land finns i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i kommissionens
förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen.

Andra EG-rättsakter i fråga om tull eller tullkontroll anges i 4, 7 och

7 a kap. denna lag.

6 kap.

10 §

2

I artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns en bestämmelse

som ålägger enskild skyldighet att förse tullmyndigheterna med nödvändiga
dokument och upplysningar och ge dem all nödvändig hjälp. I artikel 46 i
samma förordning finns bestämmelser om kontroll av varor och de trans-
portmedel som befordrar dem i anslutning till att varorna visas upp för tull-
myndigheten. I artikel 68 i samma förordning och i artiklarna 239–247 i för-
ordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om tullmyndigheternas rätt
att för kontroll av riktigheten av de deklarationer som de har mottagit
granska handlingar och undersöka varor.

För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt denna lag

eller tullagstiftningen i övrigt har fullgjorts riktigt och fullständigt eller för
kontroll av att varor inte gör intrång i de rättigheter som skyddas av rådets
förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas
ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättig-

1

Prop. 2006/07:68, bet. 2006/07:SkU14, rskr. 2006/07:148.

2

Senaste lydelse 2006:423.

SFS 2007:271

Utkom från trycket
den 29 maj 2007

background image

2

SFS 2007:271

heter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i
vissa immateriella rättigheter får Tullverket även undersöka

1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan

förvaras,

2. områden för tillfälliga lager, tullager, frizoner och frilager samt områ-

den på flygplatser och bangårdar där varor som står under tullövervakning
förvaras och även lokaler inom sådana områden samt

3. bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande

som medförs av resande vid inresa till eller utresa från EG:s tullområde eller
av person som anmanats att stanna enligt 7 §.

Bestämmelser om tullkontroll av kontanta medel finns i 7 a kap.
Bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i lagen

(2000:1225) om straff för smuggling.

20 §

Polismyndighet och Kustbevakningen skall medverka i övervak-

nings- och kontrollverksamhet enligt denna lag. Vad som sägs i 1 § gäller
även vid sådan medverkan. Vidare gäller vad som sägs i 2, 6–10, 14 och
15 §§ samt i 7 a kap. om Tullverket och tulltjänsteman också polismyndig-
heterna och Kustbevakningen samt polismän och kustbevakningstjänstemän
som medverkar i Tullverkets kontrollverksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om medverkan som avses i första stycket.

7 a kap. Tullkontroll av kontanta medel

1 §

Bestämmelser om anmälningsplikt för kontanta medel finns i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober
2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemen-
skapen

3

.

2 §

Anmälan enligt artikel 3 i förordningen (EG) nr 1889/2005 skall läm-

nas skriftligt eller elektroniskt.

3 §

För kontroll av att anmälningsplikten enligt förordningen (EG) nr

1889/2005 har fullgjorts får Tullverket undersöka transportmedel och
bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande som
medförs av resande vid inresa till eller utresa från EG:s tullområde.

4 §

Om det finns anledning att anta att en person inte har fullgjort sin an-

mälningsplikt enligt förordningen (EG) nr 1889/2005, får kroppsvisitation i
syfte att eftersöka kontanta medel utföras på honom eller henne.

Vid kroppsvisitation enligt första stycket skall bestämmelserna i 29 § la-

gen (2000:1225) om straff för smuggling tillämpas.

5 §

I artikel 4.2 i förordningen (EG) nr 1889/2005 finns bestämmelser om

kvarhållande av kontanta medel. Om anmälningsplikten enligt förordningen

3

EUT L 309, 25.11.2005, s. 9, (Celex 32005R1889).

background image

3

SFS 2007:271

inte har uppfyllts, får Tullverket kvarhålla kontanta medel om det behövs för
att genomföra en kontroll.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela närmare föreskrifter om anmälan enligt 2 §.

9 kap.

2 §

4

Ett beslut av Tullverket enligt tullagstiftningen eller artikel 5 i förord-

ningen (EG) nr 1383/2003 eller beslut om förlängning enligt artikel 8 i
nämnda förordning eller artikel 4.2 i förordningen (EG) nr 1889/2005 får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Tullverkets beslut om revision enligt 6 kap. 28 § får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Detsamma

gäller vid överklagande i mål som avses i 8 kap. 13 §.

Föreskrifter om överklagande av Tullverkets beslut om föreskrifter med

stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av regeringen.

10 kap.

1 §

5

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i tul-

lagstiftningen, mot förbudet i artikel 16 i förordningen (EG) nr 1383/2003
eller mot anmälningsplikten i artikel 3 i förordningen (EG) nr 1889/2005
jämförd med 7 a kap. 2 § döms för tullförseelse till böter. Detsamma gäller
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot beslut som Tullverket
meddelat med stöd av tullagstiftningen

1. om skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som

förvaras i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager eller som är föremål
för förenklat förfarande vid tillämpning av ett tullförfarande,

2. om skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket

eller

3. om användningen eller förbrukningen av en icke-gemenskapsvara.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

2 §

Ansvar för tullförseelse inträder inte, om gärningen är belagd med

straff i brottsbalken, lagen (2000:1225) om straff för smuggling, lagen
(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall, m.m. eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 2006:423.

5

Senaste lydelse 2006:423.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007