SFS 2007:272 Förordning om ändring i förordningen (2007:180) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

070272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:180)
med instruktion för Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering;

utfärdad den 16 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:180) med instruktion

för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering skall ha följande ly-
delse.

1 §

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering skall främja, stödja

och genomföra

1. utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder,
2. studier av arbetsmarknadens funktionssätt,
3. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbild-

ningsväsendet, och

4. utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden.
Myndigheten skall sprida information om resultaten av sina utvärderingar

och studier till andra myndigheter och intressenter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:272

Utkom från trycket
den 29 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007