SFS 2007:273 Förordning om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor

070273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om försiktighetsåtgärder vid odling och transport
m.m. av genetiskt modifierade grödor;

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver

1

följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller odling av genetiskt modifierade grödor om

1. odlingen sker på jordbruksmark och utan specifika inneslutningsåtgär-

der enligt 13 kap. 5 § miljöbalken, och

2. produkter från odlingen avses släppas ut på marknaden eller användas i

den egna verksamheten.

Förordningen gäller även sådan transport, lagerhållning eller annan hante-

ring av genetiskt modifierade produkter som sker i samband med odlingen.

Förordningen gäller inte odling av grödor som är avsedda att användas för

privat bruk inom odlarens eget hushåll.

2 §

Genetiskt modifierade organismer har samma betydelse som i 13 kap.

4 § miljöbalken.

Anmälan

3 §

Bestämmelser om anmälan om odling av genetiskt modifierade grödor

finns i 4 kap. 4 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modi-
fierade organismer i miljön.

Information

4 §

Den som avser att odla genetiskt modifierade grödor skall lämna skrift-

lig information till den näringsidkare som brukar jordbruksmark på det av-
stånd från odlingen och vid den tidpunkt som Statens jordbruksverk före-
skriver med stöd av 9 §. I denna information skall anges

1. att genetiskt modifierade grödor kommer att odlas där,
2. vilken gröda som avses odlas,

och

1

Se Europarlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett infor-

mationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande fö-
reskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG
(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2007:273

Utkom från trycket
den 29 maj 2007

background image

2

SFS 2007:273

3. platsen för odlingen.

5 §

Den som har odlat genetiskt modifierade grödor på jordbruksmark som

därefter avses brukas av någon annan skall, i de fall som Jordbruksverket fö-
reskriver med stöd av 9 §, lämna skriftlig information till den som avser att
fortsättningsvis bruka marken, eller om denne inte är känd, markägaren. I
denna information skall anges

1. vilken odlingssäsong som genetiskt modifierade grödor odlades,
2. vilken gröda som odlades, och
3. platsen för odlingen.

Odling

6 §

Vid odling av genetiskt modifierade grödor skall åtgärder vidtas så att

genetiskt modifierade organismer inte riskerar att spridas till någon annans
jordbruksmark och där orsaka ekonomisk skada till följd av att produkter
måste märkas som genetiskt modifierade.

Transport

7 §

Vid transport av produkter från genetiskt modifierade grödor skall åt-

gärder vidtas så att genetiskt modifierade organismer inte riskerar att spridas
till någon annans jordbruksmark och där orsaka ekonomisk skada till följd
av att produkter måste märkas som genetiskt modifierade.

Rengöring

8 §

Fordon, maskiner, sorteringsutrustning, redskap eller liknande skall

rengöras innan de används till grödor och produkter som inte är genetiskt
modifierade så att genetiskt modifierade organismer inte riskerar att spridas
till någon annans jordbruksmark eller blandas med någon annans jordbruks-
produkter och orsaka ekonomisk skada till följd av att produkter måste mär-
kas som genetiskt modifierade.

Bemyndiganden

9 §

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter i fråga om

1. information, odling, transport och rengöring enligt 4–8 §§,
2. utbildning,
3. avstånd, barriärer och liknande mellan odling av genetiskt modifierade

grödor och andra odlingar, samt

4. annan åtgärd som odlare av genetiskt modifierade grödor skall vidta

och som behövs med hänsyn till risken för att genetiskt modifierade organis-
mer sprids till någon annans jordbruksmark eller blandas med någon annans
jordbruksprodukter och orsakar ekonomisk skada till följd av att produkter
måste märkas som genetiskt modifierade.

background image

3

SFS 2007:273

Tillsyn

10 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken samt förord-

ningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

Avgifter

11 §

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgif-

ter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Straff och förverkande

12 §

Bestämmelser om straff och förverkande finns i 29 kap. miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007