SFS 2007:274 Förordning om ändring i förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer

070274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:941) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

utfärdad den 16 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 28 § förordningen (1998:941) om kemiska pro-

dukter och biotekniska organismer skall ha följande lydelse.

28 §

1

Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndighet som avses i

– artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om

bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen

2

,

– artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003

av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier

3

,

– artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004

av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

4

,

– artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, och
– artikel 121 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/

2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemika-
liemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/
94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/
EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

5

.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007. De nya bestämmelserna

skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:270.

2

EGT L 84, 5.4.1993, s. 1, (Celex 31993R0793).

3

EUT L 63, 6.3.2003, s. 1, (Celex 32003R0304).

4

EUT L 104, 8.4.2004, s. 1, (Celex 32004R0648).

5

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1, (Celex 32006R1907).

SFS 2007:274

Utkom från trycket
den

29 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007