SFS 2007:275 Förordning om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

070275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken;

utfärdad den 16 maj 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn

enligt miljöbalken skall ha följande lydelse.

Bilaga

1

Fördelning av ansvar för den operativa tillsynen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

G. Tillsyn enligt vissa EG-förordningar

2

3

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007. De nya bestämmelserna

skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juni 2007.

1

Senaste lydelse 2007:170.

Tillsynsområde

Ansvarig myndighet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskri-
dande förflyttning av genetiskt modifierade
organismer

2

Enligt den uppdelning
som framgår under
rubriken F

Avdelning IV i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/
EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

3

Enligt den uppdelning
som framgår under
rubriken D

2

EUT L 287, 5.11.2003, s. 1, (Celex 32003R1946).

3

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1, (Celex 32006R1907).

SFS 2007:275

Utkom från trycket
den 29 maj 2007

background image

2

SFS 2007:275

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)