SFS 2007:276 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

070276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1996:1515) med in-

struktion för Regeringskansliet

1

skall ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Christina Weihe
(Statsrådsberedningen)

1

Förordningen omtryckt 2006:1427.

SFS 2007:276

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:276

Bilaga

2

8 Jordbruksdepartementet

8.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel,

djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,

foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmel-

ser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser såvitt avser
bygdeavgifter till främjande av rennäringen samt fiskeavgifter,

högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt

på departementets område,

jakt och viltvård,
skogsbruk.

8.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på

jordbruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, eko-
logisk odling,

skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte

hör till något annat departement,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, strukturåtgär-

der för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,

rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,

2

Senaste lydelse 2006:1427.

background image

3

SFS 2007:276

Sametinget,
skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp.

8.3 Myndigheter m.fl.

Lantbruksråd, lantbruksattachéer,

Skogsstyrelsen,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen,
Veterinära ansvarsnämnden,
Djurskyddsmyndigheten, djurförsöksetiska nämnderna,
Livsmedelsekonomiska institutet,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,
Fiskeriverket,
Stiftelsen JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Skogs- och lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden,

Sametinget.

10 Näringsdepartementet

10.1 Förvaltningsärenden

3

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande nä-

ringspolitiska frågor,

allmänna frågor om användningen av informationsteknik (IT), i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

infrastruktur för informationsteknik (IT),
elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, postkommunikationer, vägar, broar

och färjor, vägtrafik, fordons utrustning och beskaffenhet, förarbehörighet
samt kommunikationsväsendet i övrigt till lands,

bidrag till kollektiv persontrafik,
upphandling av persontrafik,
transportbidrag,
överlastavgift,
sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vatten-

förorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsmät-
ning, sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, sjöräddning, statens isbrytarverk-
samhet samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kanaler samt anställning och mönstring av sjömän,

luftfart, marktjänster på flygplatser,

3

Ändringen innebär att orden skogens nyttjande har tagits bort ur förteckningen.

background image

4

SFS 2007:276

transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

mark och byggnader för Statens järnvägar, Banverket, Vägverket, Sjö-

fartsverket och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,

arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
tillstånd enligt 8 kap. 37 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) och

6 kap. 11 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

tillstånd enligt 2 § fjärde stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m.,

tillstånd enligt 8 kap. 9 och 30 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap.

4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, allt i den mån sådana ären-
den inte hör till något annat departement,

tillstånd enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handels-

bolag och enkla bolag samt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekono-
miska intressegrupperingar,

frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den

mån sådana frågor inte hör till något annat departement,

näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

regelförbättring,
regional utvecklingspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

EG:s struktur- och regionalpolitik samt frågor rörande regional utveck-

lingsplanering inom EU, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

industriell design,
mineralfrågor, geologisk undersökning,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innova-

tionssystem, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

rymdverksamhet och fjärranalysverksamhet, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken, mönster och namn,
turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för energi-

hushållning som hör till något annat departement,

energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

background image

5

SFS 2007:276

kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment.

10.2 Lagstiftningsärenden

4

Lagstiftningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnel-

banetrafik,

postkommunikation,
elektronisk kommunikation,
informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa

allmänna vattenområden,

näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,
näringsfrihet,
regelförbättring,
regionala utvecklingsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

EG:s struktur- och regionalpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

mått, vikt, ädelmetallkontroll,
utländska filialer,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller en-

ergi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

civilt totalförsvar när det gäller energi,
Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.

4

Ändringen innebär att orden skogens nyttjande, virkesmätning, allmänningar och

kronotorp har tagits bort ur förteckningen.

background image

6

SFS 2007:276

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

10.3 Myndigheter m.fl.

5

Post- och telestyrelsen,

Statens järnvägar,
Banverket,
Järnvägsstyrelsen,
Stängselnämnden,
Vägverket,
Rikstrafiken,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Rederinämnden,
Luftfartsverket,
Luftfartsstyrelsen,
Statens institut för kommunikationsanalys,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Bergsstaten,
Rymdstyrelsen,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesvärsrätten,
Bolagsverket,
Svenska skeppshypotekskassan,
Ingenjörsvetenskapsakademien,
Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet,
Terminologicentrum TNC,
Svensk förening för informationsspecialister,
regionala utvecklingsbolag,
Stiftelsen Administrativ produktion i Malmfälten,
Glesbygdsverket,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Stiftelsen Innovationscentrum,
Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete,
Verket för innovationssystem,
Verket för näringslivsutveckling,
Institutet för tillväxtpolitiska studier,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departe-

ment.

5

Ändringen innebär att Skogsstyrelsen har tagits bort ur förteckningen.