SFS 2007:277 Lag om ändring i utsökningsbalken

070277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

2

dels

att 4 kap. 9 c–9 g och 13 a §§ skall upphöra att gälla,

dels

att i 2 kap. 27 §, 10 kap. 16 § och 12 kap. 35 § ordet ”landstingskom-

mun” skall bytas ut mot ”landsting”,

dels

att 4 kap. 9–9 b, 10, 33 och 36 §§ samt 17 kap. 1–3 och 5 §§ skall ha

följande lydelse.

4 kap.

9 §

3

Kronofogdemyndigheten skall i den utsträckning som behövs med

hänsyn till ansökans innehåll, tillkommande uppgifter, gäldenärens förhål-
landen och omständigheterna i övrigt utreda gäldenärens anställnings- och
inkomstförhållanden samt undersöka om gäldenären har utmätningsbar
egendom.

9 a §

4

Om gäldenären enligt utredningen saknar tillgångar till full betal-

ning av utmätningsfordringen, skall Kronofogdemyndigheten snarast under-
rätta sökanden och gäldenären om detta. Sökanden skall också underrättas
om vilka utredningsåtgärder som myndigheten avser att vidta senare under
målets handläggning.

9 b §

5

Om gäldenären under handläggningstiden försätts i konkurs, skall

målets handläggning avbrytas. Gäller målet en fordran med panträtt i viss
egendom, följer det av 3 kap. 7 § konkurslagen (1987:672) att det skall
handläggas vidare i den del som avser utmätning i egendomen. Pågår löneut-
mätning gäller 7 kap. 19 §.

1

Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128.

2

Senaste lydelse av

9 c § 1995:298
9 d § 1995:298
9 e § 1995:298
9 f § 1995:298
9 g § 1995:298
13 a § 1995:298.

3

Senaste lydelse 1995:298.

4

Senaste lydelse 1995:298.

5

Senaste lydelse 1995:298.

SFS 2007:277

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:277

Egendom som har utmätts före konkursen får säljas och influtna medel re-

dovisas i den utsträckning som följer av 3 kap. 8 § konkurslagen. Detsamma
gäller för åtgärder mot arbetsgivare enligt 7 kap. 21 §.

10 §

6

Utmätning skall ske så snart som möjligt efter det att de handlingar

som behövs har kommit in till Kronofogdemyndigheten.

Om sökanden medger uppskov med utmätningen och uppskovet varar

över två månader, förfaller ansökan. Detsamma gäller om sökanden medger
uppskov fler än två gånger under ett år.

33 §

7

Om det genom rättegång eller på annat sätt blir utrett att utmätt egen-

dom tillhörde tredje man, skall utmätningen hävas, såvida inte tredje man-
nen efter föreläggande har förlorat sin rätt mot sökanden. Har egendomen
sålts, gäller hävandet av utmätningen endast rätten till influtna medel.

Utmätningen skall också hävas, om försäljning av egendomen eller in-

drivning av utmätt fordran inte kan antas ge ett överskott som gör åtgärden
försvarlig.

36 §

8

I ett allmänt mål behöver sökanden inte underrättas enligt 9 a §.

Bestämmelserna i 10 § andra stycket skall inte tillämpas i ett allmänt mål.

Bestämmelser om uppskov i allmänna mål finns i 7–9 §§ lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m.

17 kap.

1 §

9

I utsökningsmål får det tas ut en årlig grundavgift för allmänna kost-

nader vid handläggningen och även i övrigt tas ut ersättning för statens kost-
nader för förfarandet hos Kronofogdemyndigheten (förrättningskostnader).

Regeringen får meddela föreskrifter om när ersättning skall tas ut och om

ersättningens storlek.

2 §

Sökanden ansvarar mot staten för förrättningskostnaderna i målet, om

inte något annat följer av 3 eller 4 § eller av särskild föreskrift. Betalar sö-
kanden inte en grundavgift inom förelagd tid, får Kronofogdemyndigheten
avskriva målet.

I fråga om kostnader för en åtgärd som har begärts av någon annan än sö-

kanden i målet skall den som har begärt åtgärden anses som sökande. När en
fastighet enligt 12 kap. 49 § har indragits i försäljning av en gemensamt in-
tecknad fastighet, skall dock sökanden i målet ansvara även för kostnader
som föranleds av indragningen, om han har sämre rätt än den som har begärt
indragning.

3 §

10

Sökanden ansvarar inte för förrättningskostnaderna för utmätning en-

ligt 7 kap. 21 § eller för sådan handräckning enligt 8 kap. 18 § som behövs
för att komma i besittning av lös egendom eller bostad.

6

Senaste lydelse 1995:298.

7

Senaste lydelse 1995:298.

8

Senaste lydelse 1995:298.

9

Senaste lydelse 1992:636.

10

Senaste lydelse 1995:298.

background image

3

SFS 2007:277

Sökanden ansvarar inte heller för förrättningskostnaderna i mål om utmät-

ning för fordran som vid utmätning av lön har företrädesrätt enligt 7 kap.
14 §.

Vid avhysning ansvarar sökanden inte för kostnader för förvaring av sva-

randens egendom eller för andra åtgärder som väsentligen avser att skydda
svaranden mot förlust. Detsamma gäller kostnader för försäljning enligt
16 kap. 7 §.

5 §

Förrättningskostnader för vilka sökanden ansvarar skall förskotteras av

honom, om Kronofogdemyndigheten begär det. Staten, kommun, landsting
och kommunalförbund är dock inte skyldiga att lämna sådant förskott.

Betalas inte förskott inom förelagd tid, får Kronofogdemyndigheten in-

ställa verkställigheten och häva vidtagna åtgärder. Om förskottet avser en
grundavgift, får myndigheten i stället avskriva målet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Om exekutiv försäljning har skett före ikraftträdandet, gäller 17 kap.

3 § i paragrafens äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007