SFS 2007:278 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

070278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1993:891) om indriv-

ning av statliga fordringar m.m. skall ha följande lydelse.

6 §

2

Kronofogdemyndigheten skall, utöver vad som följer av 4 kap. 9 § ut-

sökningsbalken, göra den utredning om gäldenärens ekonomiska förhållan-
den som behövs för att en lämplig indrivningsåtgärd skall kunna bestämmas
(gäldenärsutredning).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128.

2

Senaste lydelse 1995:312.

SFS 2007:278

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007