SFS 2007:279 Lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

070279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med
Internationella brottmålsdomstolen;

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 24 och 28 §§ lagen (2002:329)

om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

2

ordet ”Skatteverket”

i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten” i mot-
svarande böjningsform.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128.

2

Senaste lydelse av

24 § 2003:740
28 § 2003:740.

SFS 2007:279

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007