SFS 2007:281 Förordning om ändring i förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

070281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:884) med
instruktion för Ekonomistyrningsverket;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2003:884) med instruktion

för Ekonomistyrningsverket skall ha följande lydelse.

2 §

1

Ekonomistyrningsverket skall

1. ansvara för statsredovisningen och utveckla god redovisningssed i sta-

ten,

2. analysera och utveckla formerna för finansiering av statlig verksamhet,
3. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet,
4. utveckla formerna för och dokumenten i den ekonomiska rapporte-

ringen för såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,

5. göra prognoser och analyser av den statsfinansiella utvecklingen,
6. förvalta statens informationssystem för budgetering och uppföljning

(Hermes),

7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens tillgång

till ändamålsenliga administrativa system, med därtill hörande stöd,

8. besluta om inordnande av myndigheter i den statliga redovisningsorga-

nisationen,

9. planera för redovisning under kris- och krigsförhållanden,
10. följa myndigheternas tillämpning av bestämmelserna om konsekvens-

utredningar i 27 § verksförordningen (1995:1322),

11. samla in och tillhandahålla uppgifter om myndigheters köp, leasing,

hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster från andra än
statliga myndigheter,

12. utveckla och samordna den statliga internrevisionen,
13. utveckla och följa upp den statliga inköpssamordningen samt i övrigt

fullgöra de uppgifter som framgår av förordningen (1998:796) om statlig in-
köpssamordning,

14. svara för en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler som staten

hyr i de fall regeringen beslutar att ge myndigheten ansvar för detta samt
svara för avveckling av lokaler i de fall där staten är hyresgäst men någon
myndighet som själv kan svara för avvecklingen inte finns,

15. biträda regeringen i internationellt arbete avseende ekonomisk styr-

ning,

1

Senaste lydelse 2006:1225.

SFS 2007:281

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:281

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

16. vara revisionsmyndighet för Europeiska regionala utvecklingsfonden

och Europeiska socialfonden som avses i artikel 59.1 c i rådets förordning
(EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Samman-
hållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999

2

och

för Europeiska fiskerifonden som avses i artikel 58.1 c i rådets förordning
(EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden

3

för

programperioden 2007–2013,

17. genomföra substansgranskningar som avses i artikel 62.1 b i rådets

förordning (EG) nr 1083/2006 för de regionala programmen och det natio-
nella programmet och som avses i artikel 61.1 b i rådets förordning (EG) nr
1198/2006 för det nationella programmet samt säkerställa att sådana gransk-
ningar genomförs för de territoriella program där förvaltningsmyndigheten
är placerad i Sverige,

18. företräda Sverige i den grupp av revisorer som avses i artikel 14.2 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli
2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av
förordning (EG) nr 1783/1999

4

för de territoriella program där förvaltnings-

myndigheten inte är placerad i Sverige, samt

19. utarbeta den årliga översikt om tillgängliga revisioner och redovis-

ningar som framgår av punkt 44 i det interinstitutionella avtalet mellan
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund
ekonomisk förvaltning (2006/C 139/01).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

2

EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

3

EUT L 223, 15.8.2006, s. 1 (Celex 32006R1198).

4

EUT L 210, 31.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1080).