SFS 2007:282 Förordning om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister

070282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:108) om
lägenhetsregister;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2007:108) om lägenhets-

register skall ha följande lydelse.

8 §

Kommunerna får anstånd med att fastställa belägenhetsadresser för

småhus med permanent boende där det på fastigheten finns endast en små-
husbyggnad, med en enda entré och en enda bostadslägenhet längst till den
1 januari 2010 och för småhus utan permanent boende längst till den 1 janu-
ari 2015.

Kommunerna får anstånd med att fastställa belägenhetsadresser för övriga

byggnader med permanent boende längst till den 1 januari 2008.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:282

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007