SFS 2007:283 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

070283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10

§ folkbokföringslagen

(1991:481) skall ha följande lydelse.

10 §

2

En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds

enbart av

1. uppdrag som riksdagsledamot,
2. uppdrag som statsråd,
3. förordnande till ledamot i kommitté eller kommission, befattning som

politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag att biträda som politiskt sakkunnig i
statsdepartement eller särskilt uppdrag av riksdagen,

4. tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
5. vård vid en institution för sjukvård, vård av unga, kriminalvård eller

vård av missbrukare.

En vistelse på viss fastighet som föranleds av förhållande som avses i för-

sta stycket 1–5 anses inte heller leda till ändrad bosättning om personen har
anknytning till en annan fastighet genom att disponera en bostad där. Sam-
manlever personen med sin familj på en fastighet där han enligt 7 § skulle
anses vara bosatt, får Skatteverket dock på ansökan besluta att han skall
folkbokföras på den fastigheten.

En vistelse av statsministerns familjemedlemmar i statsministerns tjänste-

bostad anses inte leda till ändrad bosättning. Skatteverket får dock på ansö-
kan besluta att en sådan person skall folkbokföras på den fastighet som in-
rymmer tjänstebostaden.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Bet. 2006/07:SkU20, rskr. 2006/07:155.

2

Senaste lydelse 2003:657.

SFS 2007:283

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007