SFS 2007:284 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

070284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen

(2000:980)

dels

att 1 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 28 § och 3 kap.

15 a §, samt närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § nya rubriker av föl-
jande lydelse.

1 kap.

1 §

2

I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av syste-

men för social trygghet (socialavgifter).

Bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen finns

även i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och lagen (1998:676)
om statlig ålderspensionsavgift.

Bestämmelser om fördelning av socialavgifter finns i lagen (2000:981)

om fördelning av socialavgifter. Bestämmelser om särskilda avdrag från so-
cialavgifterna finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid
avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och so-
cialavgiftslagen (2000:980).

2 kap.

Avgifter för personer som har fyllt 18 men inte 25 år

28 §

3

På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte

25 år skall hela ålderspensionsavgiften men bara hälften av de övriga arbets-
givaravgifterna betalas. Procenttalet för avgifterna skall efter halveringen
anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

3 kap.

Avgifter för personer som har fyllt 18 men inte 25 år

1

Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157.

2

Senaste lydelse 2006:1345.

3

Tidigare 2 kap. 28 § upphävd genom 2006:1345.

SFS 2007:284

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:284

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

15 a §

Den som vid ingången av året före taxeringsåret har fyllt 18 men

inte 25 år skall betala hela ålderspensionsavgiften men bara hälften av de öv-
riga egenavgifterna. Procenttalet för avgifterna skall efter halveringen anges
med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 28 § tillämpas på ersättning som beta-

las ut efter den 30 juni 2007.

3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 15 a § tillämpas på inkomst som upp-

bärs efter den 30 juni 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som ef-
ter ikraftträdandet skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del
av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2007
som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller
under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon

(

Finansdepartementet)