SFS 2007:285 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

070285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1920) om all-

män löneavgift

dels

att 3 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 §, av följande lydelse.

3 §

2

Allmän löneavgift tas ut med 4,40 procent av underlaget och tillfaller

staten.

För dem som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 25 år tas löneavgiften

ut med halva procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decima-
ler faller bort.

6 §

Bestämmelser om särskilda avdrag från den allmänna löneavgiften

finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäk-
ningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgifts-
lagen (2000:980).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas på lön eller annan ersättning en-

ligt 1 § som betalas ut efter den 30 juni 2007. På lön eller annan ersättning
som betalas ut under perioden den 1 juli 2007 till och med den 31 december
2007 skall dock procenttalet enligt 3 § andra stycket vara 3,60 i stället för
2,20.

3. De nya bestämmelserna i 3 § tillämpas också på inkomst enligt 2 § som

uppbärs efter den 30 juni 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som
efter ikraftträdandet skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni
2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som
infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1

Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157.

2

Senaste lydelse 2005:828.

SFS 2007:285

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:285

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)