SFS 2007:286 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980)

070286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda
avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt
socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2001:1170) om sär-

skilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen
(2000:980)

2

dels

att rubriken till lagen samt 1, 2 och 5–6 a §§ skall ha följande lydelse,

dels

att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1348) om

ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Lag om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen
enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980)

1 §

3

I denna lag finns bestämmelser om stöd till näringslivet och viss ideell

verksamhet i det stödområde som anges i bilagan till lagen i form av sär-
skilda avdrag vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

2 §

4

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgif-

terna skall ett särskilt avdrag göras, om den avgiftsskyldige har utgett av-
giftspliktig ersättning för arbete utfört i näringsverksamhet vid ett fast drift-
ställe i stödområdet eller för arbete i annan verksamhet som bedrivs av en
ideell förening eller en stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som mot-
svarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning skall vid tillämpning
av denna lag inte avses sådan ersättning på vilken endast ålderspensions-
avgift skall betalas enligt 2 kap. 27 § socialavgiftslagen (2000:980).

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna skall ett

särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från
ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta gäller dock
inte den som enligt 3 kap. 15 och 16 §§ socialavgiftslagen endast skall be-
tala ålderspensionsavgift.

1

Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1348.

3

Senaste lydelse 2006:1348.

4

Senaste lydelse 2006:1348.

SFS 2007:286

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:286

5 §

5

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och arbetsgivaravgif-

terna skall från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av
avgiftsunderlaget, dock högst med 7 100 kronor. Avdraget skall i första hand
göras från den allmänna löneavgiften.

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket skall

endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.

Om flera avgiftsskyldiga ingår tillsammans i en koncern, skall de vid be-

dömningen av avdragsrätten enligt första stycket anses som en avgiftsskyl-
dig. Avdraget skall i sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till
den del avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av
dotterföretagen i den ordning moderföretaget bestämmer.

6 §

6

Vid beräkning av den allmänna löneavgiften och egenavgifterna skall

från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent av avgifts-
underlaget, dock högst med 18 000 kronor per år. Avdraget skall i första
hand göras från den allmänna löneavgiften. När avdraget görs från egen-
avgifterna får det inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspen-
sionsavgiften enligt 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980).

I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket skall

endast ingå avgiftspliktig inkomst från ett fast driftställe i stödområdet.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag, får det samman-

lagda avdraget från de allmänna löneavgifter och de egenavgifter som är
hänförliga till inkomsten från handelsbolaget för samtliga delägare i bolaget
inte överstiga 85 200 kronor per år. Avdraget skall fördelas mellan del-
ägarna i proportion till hur den skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget
fördelas mellan dem.

6 a §

7

Om den avgiftsskyldige under året har gjort avdrag från avgifter en-

ligt både 5 och 6 §§, får avdragen sammanlagt inte överstiga 85 200 kronor
per år.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag och bolaget under

året har gjort avdrag från avgifter enligt 5 §, får det sammanlagda avdraget
från de avgifter enligt 6 § som är hänförliga till inkomsten från samtliga del-
ägare i bolaget tillsammans med avdraget från avgifterna enligt 5 § inte
överstiga 85 200 kronor per år.

1. Denna lag

8

träder i kraft den 1 januari 2007.

3. I fråga om ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs

under år 2007 tillämpas bestämmelserna i 5 och 6 §§ i sina äldre lydelser
med iakttagande av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1345) om
ändring i socialavgiftslagen (2000:980). Vid tillämpningen av bestämmel-
serna i 5 och 6 §§ skall den allmänna löneavgiften också ingå i avgiftsberäk-
ningen på så sätt att avdraget görs från summan av avgifterna. Avdraget
skall i första hand göras från den allmänna löneavgiften. När avdraget görs

5

Senaste lydelse 2006:1348.

6

Senaste lydelse 2006:1348.

7

Senaste lydelse 2006:1348.

8

2006:1348.

background image

3

SFS 2007:286

från egenavgifterna får det inte medföra att egenavgifterna understiger ål-

derspensionsavgiften enligt 3 kap. 13 § socialavgiftslagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ samt punkt 3 i övergångsbestämmelserna

till lagen (2006:1348) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i
vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980) tilläm-
pas på ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs efter den
30 juni 2007.

3. Bestämmelserna i 5–6 a §§ i sina nya lydelser tillämpas första gången

på ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs under år 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007