SFS 2007:287 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

070287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 och 13 §§ lagen (2000:981) om

fördelning av socialavgifter skall ha följande lydelse.

11 §

2

Influtna arbetsgivaravgifter skall fördelas mellan avgiftsändamålen

enligt beskattningsbeslut som följer av 11

kap. skattebetalningslagen

(1997:483). Avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda av-
drag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) skall i första hand avse arbets-
marknadsavgiften och därefter sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkrings-
avgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas också på avgifts- och rän-

tebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

Föreskrifter om fördelningen får meddelas av regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestämmer.

13 §

3

Avdrag enligt 6 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall

vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980) skall i första hand avse arbetsmarknadsavgif-
ten och därefter i angiven ordning sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäk-
ringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157.

2

Senaste lydelse 2006:1346.

3

Senaste lydelse 2006:1346.

SFS 2007:287

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

2

SFS 2007:276-323

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007