SFS 2007:288 Förordning om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

070288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:327) om notarius
publicus;

utfärdad den 16 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1982:327) om notarius pu-

blicus skall ha följande lydelse.

3 §

1

Den som förordnas till notarius publicus eller biträdande notarius pu-

blicus skall

1. ha avlagt juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen

(1993:100) eller motsvarande äldre examen,

2. ha tillräckliga språkkunskaper,
3. inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-

balken,

4. vara lämplig i övrigt för uppdraget.
Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen göra undantag från första

stycket 1.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1988:1357.

SFS 2007:288

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007