SFS 2007:289 Förordning om ändring i förordningen (1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen

070289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:401) med
instruktion för Post- och telestyrelsen;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:401) med instruk-

tion för Post- och telestyrelsen

1

dels

att 17 § skall upphöra att gälla,

dels

att 12 § skall ha följande lydelse.

12 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Post- och tele-

styrelsen med undantag av 3, 4, 6, 7, 9 och 16 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller

fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har med-
delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2003:403.

SFS 2007:289

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007