SFS 2007:290 Förordning om ändring i förordningen (1997:1294) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

070290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1294) med
instruktion för Sveriges geologiska undersökning;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ förordningen (1997:1294) med in-

struktion för Sveriges geologiska undersökning skall ha följande lydelse.

7 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på SGU med undantag

av 4 § andra stycket.

10 §

1

SGU:s beslut i frågor som rör förvaltningen av anläggningar och an-

nan egendom enligt 1 § andra stycket, upplåtelse, försäljning eller annan av-
yttring av sådan egendom får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har med-
delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2000:1470.

SFS 2007:290

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007