SFS 2007:291 Förordning om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

070291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:353) med
instruktion för Konkurrensverket;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1996:353) med instruktion

för Konkurrensverket skall ha följande lydelse.

8 §

1

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Konkurrensverket

med undantag av 4, 5, 10–14, 22, 33 och 34 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller

fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har med-
delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2007:291

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007