SFS 2007:292 Förordning om ändring i förordningen (1996:80) med instruktion för Rymdstyrelsen

070292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:80) med
instruktion för Rymdstyrelsen;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ förordningen (1996:80) med in-

struktion för Rymdstyrelsen skall ha följande lydelse.

3 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Rymdstyrelsen med

undantag av 19, 20 och 30 §§.

7 §

1

Rymdstyrelsens beslut i ärenden om stöd till forskning och utveckling

får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har med-
delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:1153.

SFS 2007:292

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007