SFS 2007:293 Förordning om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)

070293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i rättsinformationsförordningen
(1999:175);

utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om rättsinformationsförordningen

(1999:175)

dels

att 4 och 9 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 11 a §, av följande

lydelse.

4 §

Rättsinformationssystemet skall innehålla de gällande förordningar

som kungörs i andra författningssamlingar än Svensk författningssamling.

Systemet skall även innehålla sådana gällande föreskrifter som är beslu-

tade av myndigheter under regeringen och som skall kungöras enligt lagen
(1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar. När föreskrifter
som har beslutats av myndigheter under regeringen återges elektroniskt skall
de uppfylla de krav som anges i lagen (1976:633) om kungörande av lagar
och andra författningar och i författningssamlingsförordningen (1976:725).

Systemet skall också innehålla de författningar som kungörs enligt förord-

ningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.
Dessa skall uppfylla de krav som anges i den förordningen.

De författningar som avses i första–tredje styckena skall återges i den

form som de kungörs.

9 §

1

Rättsinformationssystemet får utöver vad som framgår av 3–8 §§

innehålla annan rättslig information. Den samordningsmyndighet som avses
i 15 § och det offentliga organ som förfogar över viss information får
komma överens om att informationen skall ingå i systemet. Samordnings-
myndigheten får dessutom ensam besluta att information av ett visst slag får
ingå i systemet.

För kommunala föreskrifter som kungörs enligt förordningen (2007:231)

om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter gäller 4 § tredje
stycket. Om kommunala föreskrifter i övrigt ingår i systemet enligt första
stycket, skall de uppfylla kraven i 4 § andra stycket.

1

Senaste lydelse 2000:80.

SFS 2007:293

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:293

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

11 a §

För information som kungörs enligt förordningen (2007:231) om

elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter är Vägverket ansvarigt
för att informationen görs elektroniskt tillgänglig och sprids. Vägverket är
också ansvarigt för säkerheten i det egna informationssystemet.

Den myndighet som har beslutat en föreskrift är ansvarig för att informa-

tionen är aktuell, tillförlitlig och i övrigt uppfyller kraven i denna förord-
ning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Birgitta Eilemar
(Justitiedepartementet)