SFS 2007:294 Förordning om upphävande av förordningen (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet

070294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1995:864) med
instruktion för Arbetslivsinstitutet;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1995:864) med instruktion för

Arbetslivsinstitutet

1

skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1995:1136.

SFS 2007:294

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007