SFS 2007:297 Förordning om ändring i förordningen (2004:1145) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

070297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1145) med
instruktion för Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1145) med instruk-

tion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

dels

att 2 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 7 §, av följande

lydelse.

2 §

Myndigheten är centralmyndighet enligt lagen (1997:191) med anled-

ning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och sam-
arbete vid internationella adoptioner och fullgör de uppgifter som följer av
den lagen.

Myndigheten fullgör de uppgifter som anges i lagen (1997:192) om inter-

nationell adoptionsförmedling.

Myndigheten fullgör de uppgifter som centralmyndighet som anges i av-

talet den 4 februari 2004 mellan Konungariket Sverige och den Socialistiska
republiken Vietnam.

Myndigheten fullgör vidare de uppgifter som anges i förordningen

(1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.

Myndigheten fördelar statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslut-

ningar och till organisationer för adopterade.

7 §

Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av statsbidrag får inte

överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

SFS 2007:297

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007