SFS 2007:299 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

070299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om

ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad

ålderspension;

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 kap. 8 § lagen (1998:674) om

inkomstgrundad ålderspension skall ha följande lydelse.

12 kap.

8 §

2

Om en person som är berättigad till pension enligt denna lag har fått

ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), får retro-
aktivt beviljad sådan pension betalas ut till socialnämnden. Betalning till so-
cialnämnden får göras, till den del den enskilde inte har återbelalat biståndet
och det återstående beloppet överstiger 1 000 kr, med det belopp som mot-
svarar vad socialnämnden sammanlagt har betalat ut till den pensionsberätti-
gade och dennes familj för eller under den tid som den retroaktiva pensionen
avser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. De nya bestämmelserna tillämpas

på beslut om retroaktiv pension som fattas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2006/07:59, bet. 2006/07:SfU9, rskr. 2006/07:158.

2

Senaste lydelse 2001:482.

SFS 2007:299

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007