SFS 2007:300 Lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

070300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn;

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 9 § lagen (2001:461) om ef-

terlevandepension och efterlevandestöd till barn skall ha följande lydelse.

7 kap.

9 §

2

Om en person som är berättigad till efterlevandepension eller efter-

levandestöd till barn har fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § social-
tjänstlagen (2001:453), får retroaktivt beviljad sådan pension eller efter-
levandestöd betalas ut till socialnämnden. Betalning till socialnämnden får
göras, till den del den ersättningsberättigade inte har återbetalat biståndet
och det återstående beloppet överstiger 1 000 kr, med det belopp som mot-
svarar vad socialnämnden sammanlagt har betalat ut till den ersättnings-
berättigade och dennes familj för eller under den tid som den retroaktiva er-
sättningen avser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. De nya bestämmelserna tillämpas

på beslut om retroaktiv efterlevandepension eller efterlevandestöd som fat-
tas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2006/07:59, bet. 2006/07:SfU9, rskr. 2006/07:158.

2

Senaste lydelse 2001:485.

SFS 2007:300

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007