SFS 2007:303 Förordning om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194)

070303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194);

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om grundskoleförordningen (1994:1194)

1

dels

att 2 kap. 8 a § skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 8 b §, av föl-

jande lydelse.

2 kap.

8 a §

2

En kommun får för sådana barn som avses i 8 § tillämpa Primary

Years Programme och Middle Years Programme inom grundskolan. Skolor
som har auktoriserats av International Baccalaureate Office (IBO) får ut-
färda betyg eller skriftliga omdömen enligt bestämmelser som utfärdats av
IBO till sådana elever som flyttar utomlands under skoltiden.

8 b §

En kommun som anordnar undervisning enligt 8 a § skall anmäla

detta till Statens skolverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1997:599.

2

Senaste lydelse 1998:747.

SFS 2007:303

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007