SFS 2007:304 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

070304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 24 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)

2

dels

att 5 kap. 9, 11, 14, 24 och 33 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 24 a §, av följande

lydelse.

5 kap.

9 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för

nationella program besluta att till en viss utbildning i första hand skall tas
emot sökande från hela landet. Beslut om riksrekrytering skall ange under
vilken tid beslutet skall gälla och får även ange hur många platser utbild-
ningen skall omfatta.

11 §

Styrelsen för utbildningen i den anordnande kommunen eller lands-

tinget beslutar om någon sökande inte skall tas emot därför att han eller hon
inte är behörig. Styrelsens beslut får överklagas till Skolväsendets överkla-
gandenämnd av sökanden.

Styrelsen för utbildningen beslutar också i övrigt om mottagande av en

sökande som inte är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet
för utbildningen. När det gäller beslut om mottagande enligt 8 § eller motta-
gande till sådan utbildning som avses i 9 § får styrelsens beslut överklagas
till Skolväsendets överklagandenämnd av sökanden.

14 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för

specialutformade eller individuella program besluta att en viss utbildning
skall stå öppen för sökande från hela landet. Beslut om riksrekrytering skall
ange under vilken tid beslutet skall gälla och får även ange hur många plat-
ser utbildningen får omfatta.

24 §

5

I fall som avses i 22 och 23 §§ är dock hemkommunen inte skyldig

att betala ersättning när mottagande har skett på annan grund än enligt 8, 17

1

Prop. 2006/07:71, bet. 2006/07:UbU15, rskr. 2006/07:163.

2

Lagen omtryckt 1997:1212.

3

Senaste lydelse 2004:871.

4

Senaste lydelse 2004:871.

5

Senaste lydelse 1999:180.

SFS 2007:304

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:304

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

eller 29 § och eleven har tagits emot på ett nationellt program där huvud-
mannen erbjuder en lokalt fastställd inriktning.

24 a §

Om inte den anordnande huvudmannen och hemkommunen kom-

mer överens om något annat, och inte heller något annat följer av andra
stycket, skall den interkommunala ersättningen beräknas enligt anordnarens
självkostnad.

Erbjuds utbildningen av hemkommunen skall ersättningen, utom i fall

som avses i 8 § tredje stycket 1 samt 16 och 17 §§, högst uppgå till den kost-
nad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. �r anordna-
rens kostnad lägre skall hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.

33 §

6

Till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av

skolgången skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd i de fall eleverna
tagits emot enligt 8 § eller går på utbildning som avses i 9 eller 13 §. Det-
samma gäller elever som fullföljer sina studier enligt 17 §. Skyldigheten gäl-
ler till och med det första kalenderhalvåret det år då ungdomarna fyller
tjugo år. Stödet skall avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från
hemmet. Stödet skall ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommu-
nens bestämmande. Om stödet ges kontant, skall det lämnas med lägst 1/30
av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för varje
hel kalendermånad som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till
närmast lägre hela tiotal kronor.

Första stycket gäller dock inte de elever som avses i 27 §. Första stycket

gäller inte heller i fråga om utlandssvenska elever som får inackorderings-
tillägg enligt studiestödslagen (1999:1395).

I 31 a § finns bestämmelser om hemkommunens skyldighet att utge er-

sättning för vissa kostnader för elever som genomgår Rh-anpassad utbild-
ning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007 i fråga om 5 kap. 9 och 14 §§ och

i övrigt den 1 januari 2008. De nya bestämmelserna i 5 kap. 11, 24, 24 a och
33 skall tillämpas för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

6

Senaste lydelse 2000:1439.