SFS 2007:305 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

070305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § och 12 kap. 2 § gymnasieförord-

ningen (1992:394)

1

skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

Riksrekrytering får beviljas om

1. det finns ett nationellt behov av utbildningen som motiverar riksrekry-

tering,

2. arbetslivets medverkan är tillräcklig för att säkerställa utbildningens

kvalitet, och

3. kostnaden för utbildningen är rimlig.
Efter ansökan av en kommun eller ett landsting skall Statens skolverk be-

sluta om en utbildning skall vara riksrekryterande. Skolverket får meddela
föreskrifter om sådana ansökningar.

Riksrekryterande är även utbildningar på lokala inriktningar inom indu-

striprogrammet och livsmedelsprogrammet som omfattar minst 400 gymna-
siepoäng.

För viss annan utbildning finns särskilda bestämmelser i förordningen

(1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås.

12 kap.

2 §

Statens skolverks beslut om riksrekryterande utbildningar enligt 2 kap.

2 §, om riksrekryterande idrottsutbildningar enligt 2 kap. 3 § och om ersätt-
ning för nordiska elever får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2007 och tillämpas första

gången i fråga om utbildningar som skall starta läsåret 2008/2009.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1999:844.

2

Senaste lydelse 2007:32.

SFS 2007:305

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007