SFS 2007:306 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

070306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 24 maj 2007.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 7 och 8 §§ förordningen (2004:865) om

kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. skall ha följande lydelse.

7 kap.

7 §

1

Vägkontroller skall genomföras på olika platser när som helst och om-

fatta en så stor del av vägnätet att det blir svårt att undvika kontrollplatserna.
Kontrollerna får inte baseras särskilt på följande förhållanden:

1. i vilket land fordonet är registrerat,
2. i vilket land föraren är bosatt,
3. i vilket land företaget är etablerat,
4. resans start- och slutpunkt, eller
5. typ av färdskrivare, analog eller digital.

8 §

2

Vid vägkontroller skall följande kontrolleras.

1. Daglig körtid och körtid per vecka, raster, dygns- och veckovila samt

diagrambladen för innevarande vecka och de diagramblad som föraren
använt under de föregående 15 dagarna eller de uppgifter för minst samma
period som finns lagrade på förarkortet eller i färdskrivarens minne eller
utskriften.

2. Färdskrivarens funktion samt eventuellt missbruk av utrustningen, dia-

gramblad eller förarkort eller, i förekommande fall, att de handlingar som
avses i artikel 16.2 andra stycket i förordning (EG) nr 561/2006 finns.

3. Sådan blankett som skall användas när en förare varit sjukskriven eller

haft semester, eller när föraren under innevarande vecka eller under den sista
dag som föraren kört under föregående vecka, har kört ett annat fordon som
inte omfattas av förordning (EG) nr 561/2006.

Om situationen kräver det får kontrollerna koncentreras till ett specifikt

kontrollmoment.

1

Senaste lydelse 2007:216.

2

Senaste lydelse 2007:216.

SFS 2007:306

Utkom från trycket
den 5 juni 2007

background image

2

SFS 2007:306

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 19 juni 2007.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)